Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Druk op deze button om naar de zoekfunctie te gaan. Druk op deze button en de tekst van deze pagina wordt voorgelezen. U kunt ook eerst een tekst selecteren en dan op deze button drukken, dan wordt alleen de selectie voorgelezen. Klik hier voor grotere letters. Klik hier om de paginatekst af te drukken.

Vraag en antwoord omzetting vroegpensioen in ouderdomspensioen


 

Waarom wordt het Vroegpensioen omgezet in een Ouderdomspensioen? 

Dit gebeurt omdat de Belastingdienst voorschrijft dat u het vroegpensioen moet laten ingaan op het moment dat u geen arbeidsverhouding meer heeft op de standaard uittreedleeftijd. U kunt uw vroegpensioen dan niet uitstellen. Als bpfBOUW uw vroegpensioen omzet in ouderdomspensioen en partnerpensioen, geldt deze regel niet langer. De standaardleeftijd is dan immers 65 jaar. U hebt daardoor dus meer mogelijkheden om uw pensioen later in te laten gaan.   
Terug

Wat is de Juridische grondslag?
 

Het omzetten van het vroegpensioen naar ouderdoms- en partnerpensioen is een collectieve waardeoverdracht.  Anders dan bij een individuele waardeoverdracht hoeft bij een collectieve omzetting niet expliciet aan de deelnemer toestemming gevraagd te worden. Werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd in het bestuur van bpfBOUW, dat heeft besloten de collectieve omzetting uit te voeren. Er is wel voor gekozen de deelnemer de mogelijkheid te geven om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken.  
Terug
 

Moet ik akkoord gaan met het voorstel?
Als u niet instemt met de omzetting moet u dat binnen zes weken schriftelijk aan bpfBOUW doorgeven. In dat geval verandert er niets aan uw opgebouwde vroegpensioen. Wel blijft dan voor u de regel gelden dat uw vroegpensioen, al dan niet gedeeltelijk, verplicht moet ingaan zodra u op of na uw 60e (UTA 62e) stopt met werken of minder gaat werken.  
Terug
 

Wat gebeurt er als een deelnemer weigert mee te werken aan de omzetting?
Blijven zijn vroegpensioenrechten gewoon staan samen met de aanvullingsrechten?  

Voor deelnemers geboren na 1949 is de aanvullingsregeling 55- van kracht. Het voorwaardelijk recht uit deze regeling is onderdeel van het ouderdomspensioen en niet afhankelijk van wel of niet omzetten van het vroegpensioen. Het vroegpensioen gaat voor deelnemers geboren na 1949 nooit apart in. Het gaat altijd gelijk in met het (eventuele) aanvullingsrecht en het (vervroegde) ouderdomspensioen.

Terug

 

Wat zijn de voor- en nadelen van de omzetting? 

Een voordeel is dat u uit de omzetting ook partnerpensioen verkrijgt voor uw huidige partner. Wanneer u komt te overlijden, ontvangt uw partner naast het opgebouwde partnerpensioen ook het deel uit het omgezette vroegpensioen. Wilt u dat niet? Dan ruilt u het op uw pensioendatum in voor een hoger ouderdomspensioen.

 

Een ander voordeel van de omzetting van het vroegpensioen is dat wanneer u tussen uw 60e en 65e werkloos of arbeidsongeschikt raakt, het vroegpensioen niet direct in moet gaan.

De standaardleeftijd is immers 65 jaar. Zonder de omzetting van het vroegpensioen is bpfBOUW verplicht het vroegpensioen direct in te laten gaan als u stopt met werken.

 

Ook als u van plan bent minder te gaan werken kan het verstandig zijn om uw vroegpensioen om te zetten. Doet u dat niet en wilt u inderdaad minder gaan werken, dan moet wij u uw vroegpensioen direct laten ingaan, voor het deel dat u stopt met werken.

 

Een nadeel kan zijn dat voor de hoogst mogelijke uitkering tot uw 65e rekening moet worden gehouden  met een lager fiscaal plafond. Maar vanzelfsprekend wordt het deel dat fiscaal niet mag worden vervroegd, wel uitgekeerd vanaf uw 65e. Het fiscale plafond houdt in dat uw vervroegde uitkering ten opzichte van de uitkering vanaf 65e een maximale verhouding mag hebben van 100:75.  In deze verhouding mag de AOW worden meegerekend.

 

Naast het fiscaal wettelijke maximum geldt nog het volgende. In het reglement van bpfBOUW is bepaald dat vervroegd ouderdomspensioen samen met het vroegpensioen niet meer dan 85 procent van uw laatste loon mag bedragen. Door de omzetting geldt deze regel niet langer. Een voordeel is dus dat uw plafond kan stijgen.

 

Er bestaat altijd onzekerheid over de factoren die we voor het omrekenen van vroegpensioen naar ouderdomspensioen gebruiken. We weten niet hoe die zich ontwikkelen. Maar we weten wel dat de factoren door de toenemende levensverwachting ‘duurder’ worden. Doet u nu niet mee aan de omzetting, dan wijzigt er nu niets voor u. Maar blijft u werken tot uw 65e, dan moeten wij uw vroegpensioen alsnog omzetten. Naar verwachting zijn de factoren door de stijgende levensverwachting dan hoger en dus ‘duurder’. Met andere woorden, het ouderdomspensioen zal dan lager zijn dan nu in de brief is voorgelegd.

Terug
 

Heeft de omzetting van mijn opgebouwde vroegpensioen naar ouderdomspensioen en partnerpensioen financiële gevolgen?

Ja, u krijgt door de omzetting van uw vroegpensioen een hoger ouderdomspensioen en een hoger partnerpensioen. Door de omzetting krijgt u meer vrijheid om zelf te bepalen wanneer u uw pensioen in wilt laten gaan.
Terug
 

Het extra ouderdomspensioen is lager dan mijn oorspronkelijke vroegpensioen, hoe kan dat?

Door de omzetting krijgt u een extra ouderdomspensioen dat vanaf uw 65e levenslang aan u wordt uitbetaald. Vroegpensioen is bedoeld voor een veel kortere periode. Namelijk alleen de periode tussen uw 60e (UTA 62e) tot uw 65e. Daarnaast is het zo dat niet al uw opgebouwde vroegpensioen wordt omgezet in ouderdomspensioen. Een deel wordt omgezet in partnerpensioen.
Terug

Ik heb geen behoefte aan een hoger partnerpensioen, hoe zit dat?

Op het moment dat u uw ouderdomspensioen in laat gaan, kunt u aangeven of u het partnerpensioen wilt behouden. U kunt er op dat moment ook voor kiezen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, het partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
Terug

Hoe zit het als ik bijna met vervroegd pensioen kan?  

Indien u reeds in bezit bent van een voorstel tot vervroegd pensioen, heeft de omzetting van vroegpensioen naar ouderdomspensioen geen gevolgen voor uw uitkering.

Terug


 

Kan ik nog met vervroegd pensioen en hoe ziet het vervroegd pensioen er dan uit?

Ja, na de omzetting is er alleen geen sprake meer van vroegpensioen, maar van vervroegd ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen gaat normaal gesproken in op uw 65e. Maar als u voor uw 65ste stopt met werken of minder gaat werken, kunt u zelf beslissen of u uw ouderdomspensioen op dat moment  laat ingaan. De omzetting van uw vroegpensioen heeft hier geen invloed op. Door de omzetting verkrijgt u meer ouderdomspensioen en partnerpensioen.

Dit pensioen kunt u vervolgens eerder laten ingaan. Indien u kiest om niet over te gaan tot omzetting blijf het bedrag vroegpensioen behouden. Dat betekent dat op de standaard leeftijd met vervroegd pensioen moet gaan als u op dat moment geen dienstverband hebt.
Terug

Wat houdt vervroegd ouderdomspensioen in?

 

Bij vervroegd ouderdomspensioen vervroegt u de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen.

De standaard ingangsdatum is 65 jaar. Bij vervroegd ouderdomspensioen laat u uw ouderdomspensioen eerder ingaan dan de standaardleeftijd. Voor het aanvragen van vervroegd ouderdomspensioen kunt u contact opnemen met de Pensioen Informatielijn 020 583 40 41.

Wij sturen u dan een aanvraagformulier. Op het moment dat u met vervroegd pensioen gaat wordt het vroegpensioen niet apart uitgekeerd. Het is een onderdeel van uw totale pensioenuitkering.

In de berekeningswijze wordt gestreefd naar een gelijkblijvende bruto uitkering voor en na uw 65e jaar. Deze berekeningswijze verandert niet als het vroegpensioen nu al wordt omgezet naar extra ouderdomspensioen en partnerpensioen.

 

In de onderstaande afbeeldingen is de gelijkblijvende uitkering vóór de omzetting en ná de omzetting weergegeven.

 

            Voor de omzetting        

     

                                           

            Na de omzetting

 

VP    = Vroegpensioen tot 65 jaar

VOP  = Vervroegd ouderdomspensioen tot 65 jaar

OP    = Ouderdomspensioen vanaf 65 jaar
Terug