Dalende rente in tweede kwartaal leidt tot dalende dekkingsgraden

In het tweede kwartaal van 2019 is de actuele dekkingsgraad gedaald naar 112,5%. De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW is met 1,0 procentpunt gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Eind juni is de beleidsdekkingsgraad vastgesteld op 116,5%.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 116,5% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven ruim 1,16 euro in kas.

Positief rendement in tweede kwartaal 2019

BpfBOUW behaalde in tweede kwartaal een totaalrendement van 4,1%. Dit positieve rendement werd voornamelijk gedreven door de resultaten uit rente-afdekking en Vastrentende waarden, alsook door de bijdrage vanuit Aandelen en Vastgoed. Binnen Vastgoed leverde de Nederlandse kantorenportefeuille de grootste bijdrage aan het rendement. Binnen de internationale vastgoedportefeuille behaalde de regio Noord-Amerika het hoogste rendement. Na een korte correctie in mei op aandelenmarkten wereldwijd, vanwege de zorgen over een escalerende handelsoorlog tussen de VS en China, herstelden de beurzen zich in de maand juni. Per saldo eindigde het kwartaal positief.

Dalende rente in tweede kwartaal leidt tot dalende dekkingsgraden

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het tweede kwartaal met 3,57 miljard euro en bedragen 56,39 miljard euro. De stijging komt voornamelijk door de gedaalde rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. De rente is al jaren gestaag aan het dalen. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is in het tweede kwartaal gedaald van 1,15% eind maart naar 0,86% eind juni. Met name hierdoor zijn de verplichtingen met 6,8% gestegen in het tweede kwartaal. De verplichtingen stegen harder dan het vermogen. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad in het tweede kwartaal met 3,2 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad daalde met 1,0 procentpunt. Hier doet zich het effect voor van een voortschrijdend gemiddelde: De hoge dekkingsgraden uit het tweede kwartaal 2018 hebben plaatsgemaakt voor de lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het tweede kwartaal 2019.

Principeakkoord pensioenen vraagt nog veel uitwerking

Mieke van Veldhuizen, voorzitter bpfBOUW: “Er is in het afgelopen kwartaal een belangrijke stap gezet in het bereiken van een principeakkoord over pensioenen. Tegelijk moet worden geconstateerd dat nog veel elementen in de tweede pijler nadere uitwerking vereisen. Die gaan komende tijd veel tijd en aandacht vragen van alle betrokkenen. BpfBOUW staat er in het huidige stelsel relatief goed voor, maar ondervindt ook de gevolgen van een strenger wordend financieel toetsingskader (de adviezen van de commissie Dijsselbloem) en de aanhoudend lage rentestanden, met de gevolgen hiervan voor de toekomstige pensioenopbouw en het pensioenresultaat. Ook in een vernieuwd pensioenstelsel zal de lage rente de nodige zorgen geven. BpfBOUW waardeert het positief dat er in het principeakkoord aandacht is voor de pensioensituatie van zzp’ers. BpfBOUW is graag betrokken bij het vervolgtraject. Mede door de aanpassing van de AOW-leeftijd wordt onze deelnemers de mogelijkheid geboden om iets eerder met pensioen te gaan. Het is nu zaak voor sociale partners, kabinet en pensioensector om op basis van het principeakkoord een en ander verder uit te werken. Vervolgens zullen ook de nodige punten door bpfBOUW uitgewerkt worden om tot een evenwichtige belangenafweging te komen. Wij zijn graag bereid om een positieve bijdrage te leveren aan wat sociale partners, kabinet en pensioensector komende tijd nodig hebben.” 

Rendement Q2 - 2019 Rendement YTD - 2019
Totaal rendement op beleggingen 4,1% 12,5%
Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking
2,4% 8,8%
Aandelen 1,6% 15,8%
Vastrentende waarden 3,3% 7,7%
Vastgoed 1,2% 5,4%
Alternatieve beleggingen -0,1% 7,5%
Renteafdekking 1,6% 3,6%
Valuta afdekking 0,1 -0,5%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – tweede kwartaal 2019

Gewicht per ultimo Q2 2019
Aandelen 28,9%
Vastrentende waarden 42,1%
Vastgoed 16,8%
Alternatieve beleggingen 11,2%
Cash / overlay 1,0%
Totaal 100,0%

Profiel bpfBOUW

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening van circa 783 duizend (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBOUW zijn circa 12.800 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf, betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie. 

18-07-2019