Dekkingsgraad daalt in vierde kwartaal 2018

In het vierde kwartaal van 2018 is de beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW met 0,4 procentpunt gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. Eind december is de beleidsdekkingsgraad vastgesteld op 118,3%. Eerder heeft het fonds besloten om per 1 januari 2019 alle bpfBOUW-pensioenen met 1,07% te verhogen.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 118,3% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven ruim 1,18 euro in kas.

Negatief rendement in vierde kwartaal 2018

BpfBOUW behaalde in het vierde kwartaal een totaalrendement van -2,7%. Als gevolg hiervan daalde het rendement over het gehele jaar naar 0,3%. Het negatieve rendement over het vierde kwartaal werd voornamelijk gedreven door aandelen, alternatieve beleggingen en valuta-afdekking. Binnen aandelen deden zowel ontwikkelde markten als opkomende markten het niet goed. Binnen alternatieve beleggingen deden grondstoffen het gedurende het kwartaal het slechtst, als gevolg van de sterk gedaalde olieprijs. De valuta- afdekking droeg eveneens negatief bij, voornamelijk omdat de koers van de euro tegenover de Amerikaanse dollar is gedaald. Vastrentende waarden toonden een klein positief rendement. De renteafdekking droeg, als gevolg van een lichte daling van de rente, positief bij aan het rendement.

Vastgoed droeg in 2018 positief bij aan het beleggingsresultaat van bpfBOUW. De Nederlandse woningportefeuille leverde de grootste bijdrage aan het rendement. Binnen de internationale vastgoedportefeuille droeg de regio Azië/Pacific in 2018 het meest positief bij. BpfBOUW haalde in 2018 een rendement op de vastgoedportefeuille van 12,3%.

Het vermogen van bpfBOUW daalde in het vierde kwartaal met 1,62 miljard euro tot 56,62 miljard euro.

Verplichtingen stijgen; actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad dalen

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het vierde kwartaal met 1,97 miljard euro en bedragen 49,85 miljard euro. De stijging komt voornamelijk door de gedaalde rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt en door de toegekende indexatie per 1 januari 2019. De stijging werd beperkt door een vrijval van verplichtingen als gevolg van een grondslagwijzing. Het vermogen daalde terwijl de verplichtingen stegen. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad in het vierde kwartaal met 8,0 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,4 procentpunt.

Indexatie en vooruitblik

BpfBOUW berichtte 20 december jl. dat het voor het tweede jaar op rij de pensioenen verhoogt. Per 1 januari 2019 krijgt iedereen, pensioengerechtigden en (gewezen) deelnemers, er 1,07% bij. De beleggingsresultaten in het vierde kwartaal 2018 werden beïnvloed door de onrust op de financiële markten. Ook voor 2019 is een soortgelijk beeld niet ondenkbaar. Het bestuur zal van jaar tot jaar in een evenwichtige belangenafweging komen tot de vaststelling of er ruimte is voor indexatie en zal er alles aan doen om dit te realiseren. Ook zal bpfBOUW blijven participeren in de landelijke discussies rond de noodzakelijke vernieuwingen van het pensioenstelsel. Een belangrijk element hierin is het mogelijk maken van de toegang van ZZP’ers tot de pensioenen in de tweede pijler.

IMVB-convenant voor verantwoord beleggen

BpfBOUW heeft op 20 december 2018 het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) getekend. In het convenant maakt de pensioensector afspraken met de overheid, milieu- en maatschappelijke organisaties en de vakbonden om misstanden bij bedrijven waarin wordt belegd, te voorkomen. De deelnemende partijen in het convenant kunnen gebruik maken van elkaars kennis en ervaring bij het wereldwijd in kaart brengen van de risico’s en negatieve impact van beleggingen, bij de aanpak en preventie misstanden en bij het aanwenden van invloed om problemen op te lossen. Ook gaan de partijen binnen het convenant samenwerken bij zes concrete projecten om hun invloed als verantwoorde beleggers te vergroten.
Rendement Q4 - 2018 Rendement YTD - 2018
Totaal rendement op beleggingen -2,7% 0,3%
Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking
-3,6% -0,8%
Aandelen -10,3% -5,6%
Vastrentende waarden 1,3% 0,9%
Vastgoed 2,2% 12,3%
Alternatieve beleggingen -7,8% 4,0%
Renteafdekking 1,0% 1,1%
Valuta afdekking -0,7% -2,1%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – vierde kwartaal 2018

24-01-2019