Negatieve rendementen en dalende rente in eerste kwartaal leiden tot daling actuele dekkingsgraad bpfBOUW

In het eerste kwartaal van 2020 is de actuele dekkingsgraad gedaald naar 100,5%. De beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW is eind maart 2020 vastgesteld op 110,0 procent. Dat is 2,4 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind december 2019.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW er financieel voor staat. Bij een dekkingsgraad van 110,0% is er voor elke euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgegeven 1,10 euro in kas.

Negatief rendement in eerste kwartaal 2020

BpfBOUW is in dit kwartaal financieel stevig geraakt door de effecten van de coronacrisis (COVID-19) en de ontwikkelingen op de oliemarkten; dit resulteerde in het eerste kwartaal van 2020 in een totaalrendement van -5,0%. Per saldo werd dit resultaat voornamelijk gedreven door de negatieve bijdragen vanuit Aandelen en door Alternatieve Beleggingen, terwijl Renteswaps zorgden voor een positieve bijdrage. De onzekerheid over de mogelijke impact van coronacrisis leidde tot flinke volatiliteit op financiële markten. Vanaf eind februari zorgde dit voor een fors negatief sentiment op aandelenmarkten met grote verliezen tot gevolg. Grondstoffen presteerden in Q1 nog veel slechter als gevolg van de ineenstorting van de olieprijs. In reactie op deze situatie vluchtten beleggers naar veilig staatspapier waardoor rentes daalden en lag ook de gehele euro swapcurve ultimo Q1 aanzienlijk lager. Dit zorgde voor een positief rendement op de Renteafdekking (Renteswaps en Vastrentende waarden samen). Vastgoed heeft, gebaseerd op de voorlopige cijfers, een licht negatieve bijdrage geleverd. Door het effect van COVID-19 op de wereldwijde economie worden de rendementsverwachtingen voor vastgoed (huurinkomsten en waarderingen) voor geheel 2020 neerwaarts bijgesteld. De sectoren, woningen, zorg, logistiek en kantoren worden vooralsnog minder hard geraakt dan de hotel- en winkelsector (met name horeca en niet-dagelijkse winkelbestedingen).

Dalende rente in eerste kwartaal leidt tot stijgende verplichtingen en dalende actuele dekkingsgraad

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het eerste kwartaal met 4,58 miljard euro en bedragen 62,62 miljard euro. De stijging komt voornamelijk door de gedaalde rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is in het eerste kwartaal gedaald van 0,78% eind december naar 0,45% eind maart. Met name hierdoor zijn de verplichtingen met 7,9% gestegen in het eerste kwartaal. De verplichtingen stegen terwijl het vermogen daalde. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad in het eerste kwartaal met 13,6 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad daalde met 2,4 procentpunt. Hier doet zich het effect voor van een voortschrijdend gemiddelde: de hoge dekkingsgraden uit het eerste kwartaal 2019 hebben plaatsgemaakt voor de lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het eerste kwartaal 2020.

Maatregelen bpfBOUW naar aanleiding van gevolgen coronavirus

Om in te spelen op de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus heeft bpfBOUW de afgelopen weken diverse maatregelen genomen. Zo is gevraagd aan werkgevers regulier pensioenaangifte te blijven doen. Dit is nodig voor het vaststellen van de aanspraken voor de deelnemers en het vaststellen van de premiefacturen. Daarnaast heeft bpfBOUW de betaaltermijn voor premiefacturen voor werkgevers verlengd tot twee maanden. Het goed en verantwoord beleggen van pensioengelden gaat in deze moeilijke tijd ‘gewoon’ door. De wereldwijde onzekerheid van dit moment heeft een aanzienlijk negatieve impact op de financiële markten. De rente staat ook op een zeer laag niveau. Beide factoren raken bpfBOUW fors. Ook in de huidige situatie blijft bpfBOUW geloven in nut en noodzaak van het spreiden van (collectief) beleggingsrisico in de tijd. Dit geldt ook voor het vasthouden aan de uitgangspunten van collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling in de uitwerking van het Pensioenakkoord. BpfBOUW blijft ook in de huidige bijzondere tijd constructief de gevraagde bijdragen leveren om deze uitwerking te laten slagen.


Rendement Q1 - 2020 Rendement YTD - 2020
Totaal rendement op beleggingen   -5,0%   -5,0%
Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking
  -7,4%   -7,4%
Aandelen -19,8% -19,8%
Vastrentende waarden     0,7%    0,7%
Vastgoed   -0,4%   -0,4%
Alternatieve beleggingen -11,8% -11,8%
Renteafdekking    2,3%    2,3%
Valuta afdekking  -0,5%   -0,5%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – eerste kwartaal 2020


Gewicht per ultimo Q1 2020
Aandelen 26,8%
Vastrentende waarden 44,7%
Vastgoed 17,8%
Alternatieve beleggingen 11,9%
Cash / overlay  -1,2%
Totaal 100,0%

Profiel bpfBOUW

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening van circa 780 duizend (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBOUW zijn circa 13.100 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf, betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie.

21-04-2020