Verkiezingen: de pensioenthema’s

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s vermeld over pensioen? Hieronder een overzicht van de belangrijkste thema’s.

AOW-uitkering

De koopkracht van ouderen is een belangrijk thema. Drie partijen (SP, GroenLinks en 50Plus) pleiten voor een hogere AOW. CDA, SGP en de PvdA zijn voorstander van koopkrachtreparatie voor de armste groep ouderen.

AOW-leeftijd

De verhoging van de AOW-leeftijd blijft bij veel partijen ongewijzigd. ‘Zware beroepen’ krijgen vanwege de stijgende AOW-leeftijd steeds meer aandacht. D66, PvdA en Partij voor de dieren willen de keuze bieden om de AOW eerder of later te laten ingaan. Bij VVD, GroenLinks en SGP is dat alleen later. PVV, SP en 50Plus pleiten ervoor om de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65 jaar.

Meer keuzevrijheid

VVD, D66, PvdA en SGP zijn voorstanders van een uitkering ineens in combinatie met een lager pensioen. D66 en ChristenUnie zijn voor een flexibele premie-inleg. Keuzevrijheid van beleggingen heeft alleen D66 in het programma staan. D66 en ChristenUnie pleiten voor vrije keuze van pensioenuitvoerder.

Aftopping

GroenLinks, ChristenUnie en SGP willen dat boven een bepaald inkomen de pensioenpremie voor pensioenopbouw niet meer fiscaal aftrekbaar is (aftopping). PvdA en D66 pleiten ervoor dat boven een bepaald inkomen geen verplichte pensioenopbouw plaatsvindt. De inkomensgrenzen liggen op 1,5 tot 2 keer modaal. SP begrenst het maximale belastingtarief waartegen pensioenpremies afgetrokken mogen worden.

Contractsvorm

Veel partijen spreken direct of indirect hun voorkeur uit voor een premieregeling (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP). PVV, SP en 50Plus willen juist dicht bij het huidige collectieve systeem van uitkeringsovereenkomsten blijven. Ook de voorkeur van PvdA en GroenLinks blijft uitgaan naar een collectief stelsel.

Afschaffen doorsneepremie

Het kabinet heeft al aangegeven de doorsneepremie te willen afschaffen en ook de Sociaal-Economische Raad gaat uit van het afschaffen van de doorsneepremie. Toch laat minder dan de helft van de partijen zich hierover uit. Die partijen zeggen daarbij dat er een faire transitie moet plaatsvinden.

ZZP’ers

Veel partijen hebben de wens dat ZZP’ers meer pensioen gaan opbouwen.

Beleggingen fondsen

Bij diverse politieke partijen klinkt de wens door om de beleggingen te kunnen beïnvloeden. PvdA vindt dat 20% in Nederland moet worden belegd. ChristenUnie wil dat fondsen meer fossielvrij beleggen. D66 en PvdD willen meer inspraak en keuze voor deelnemers. Bij meerdere partijen lijkt er sympathie te bestaan voor een Nationale Investeringsbank.

09-03-2017