Een nieuw beleid voor verantwoord beleggen

Als pensioenfonds voor de bouwsector willen wij met onze beleggingen bijdragen aan een duurzamere manier van wonen, werken en leven. In Nederland én wereldwijd. Om dit te kunnen blijven doen hebben we voor de periode 2021-2025 een nieuw beleid opgesteld. Met daarin 3 overkoepelende doelen voor 2025.
 • Minstens 25% van onze beleggingen draagt bij aan duurzame ontwikkelingsdoelen

  De Verenigde Naties hebben duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) opgesteld. Hieraan willen we graag bijdragen. Dit doen we met duurzame ontwikkelingsinvesteringen (SDI’s). Eind 2019 bestond de totale beleggingsportefeuille voor 20% uit beleggingen in deze SDI’s. We willen dit laten groeien naar 25% in 2025.

 • Duurzaamheidseisen aan bedrijven in de portefeuille nog verder aanscherpen

  Vanaf 2020 beleggen we alleen nog in bedrijven die al aan onze eisen rond duurzaamheid voldoen: de koplopers. En in bedrijven die we kunnen overtuigen duurzamer te worden: de beloften. In de komende periode willen we de eisen aan koplopers verder verhogen. En sneller stoppen met beleggen in bedrijven die we niet hebben kunnen aanzetten tot verbetering.

 • Beleggen in Nederlandse middenhuur-woningen

  In Nederland is een langdurig tekort aan woningen. Hierdoor zijn veel mensen op zoek naar een woning. De prijzen stijgen en op termijn dreigen er te weinig betaalbare koop- of huurwoningen te zijn. Vooral voor starters en jonge gezinnen en in de grote steden. De belangrijkste oplossing van het tekort ligt in het bouwen van meer betaalbare woningen. Hieraan willen we graag bijdragen. Daarom willen we dat 60% van onze investeringen in Nederlandse woningen in het middenhuur-segment is.

Klimaatverandering

Duurzaam wonen, werken en leven is alleen mogelijk als we de opwarming van de aarde tegengaan en ons voorbereiden op wat er gaat komen. BpfBOUW ziet dit ook als een kans: door nu slimme investeringen te doen, kunnen de gevolgen van klimaatverandering beter in de hand worden gehouden. Een voorbeeld van een slimme investering is ons belang in windmolenparken. Dat is goed voor de pensioenen die bpfBOUW nu en later uitbetaalt en voor de wereld.  

Onze ambitie

We pakken door op het beleid dat we al voerden. Sinds 2015 is het energieverbruik van onze Nederlandse vastgoedportefeuille met 21% gedaald. In diezelfde periode is de voetafdruk van onze aandelenbeleggingen met 48% afgenomen. Ook hebben wij in 2021 onze beleggingen in de handel van grondstoffen (commodities) volledig afgebouwd, zoals bijvoorbeeld in olie, gas en steenkool. Maar daarmee zijn we er nog niet. We werken er steeds aan om onze portefeuille in lijn te brengen met de internationale afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. Voor onze vastgoedportefeuille gaan we ervan uit dat de gemiddelde CO₂-uitstoot een stuk lager wordt. Voor onze Nederlandse en internationale vastgoedportefeuille willen we in het kader van het klimaatakkoord uiterlijk in 2030 volledig inzicht hebben in het energieverbruik en de CO₂-uitstoot op gebouwniveau. Zo kunnen we goed sturen op het verlagen van de milieu-impact.  
 
Het is onze ambitie om klimaatverandering tegen te gaan en zetten in op een energietransitie naar hernieuwbare grondstoffen. 

Doelstellingen

 • Het verminderen van de CO₂-uitstoot van onze aandelenportefeuille met 40% (t.o.v. 2015);
 • 30% verlaging van het energieverbruik van onze Nederlandse vastgoedbeleggingen (t.o.v. 2015), en 
 • Het aandeel gebouwen met een A-label neemt toe tot minstens 75%.

Goede arbeidsomstandigheden

Niet alleen voor u maar ook voor ons een zeer belangrijk thema. Wereldwijd vallen er iedere dag vele doden door bedrijfsongevallen, zijn er jaarlijks miljoenen werkgerelateerde ongelukken en worden heel veel mensen ziek door hun werk. De bouwsector heeft hier een groot aandeel in. 
 
Voor de bedrijven waarin wij beleggen brengt dit risico’s met zich mee. Goede werkomstandigheden zijn dan ook een erg belangrijk thema voor alle bedrijven waarin wij beleggen. We voeren regelmatig gesprekken met bedrijven in een aantal sectoren om deze risico’s te bespreken en onder de aandacht te brengen. 

Onze ambitie 

Voor de komende jaren willen wij actief bijdragen aan duurzaam werk, waaraan iedereen kan meedoen en dat eerlijk en veilig is. Bij de bedrijven waarin we beleggen en bij onze vastgoedinvesteringen zetten we sterk in op leefbare lonen en veilige arbeidsomstandigheden. 

Binnen onze vastgoedbeleggingen is het onze ambitie om aanvullende eisen te stellen die bijdragen aan een duurzame en veilige bouwsector. 

In het buitenland sturen we, waar we kunnen, actief op veilige arbeidsomstandigheden op bouwplaatsen. Zo verwachten wij in ieder geval bij te dragen aan eerlijk werk.

Doelstellingen

 • De bedrijven waarin wij beleggen in de textiel- en voedselsector werken toe naar het uitbetalen van een leefbaar loon; 
 • Het verbeteren van arbeidsomstandigheden bij bedrijven in onze portefeuille. Zo willen we bijvoorbeeld bijdragen aan het opleiden van personeel; 
 • Gemiddeld 8% van het totale personeel op de bouwplaatsen waarin we in Nederland beleggen bestaat uit opleidingsplekken. En dat er jaarlijks op meer dan 90% van de bouwplaatsen werkplekken zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 
 • Ten minste 75% van de bouwplaatsen waarin we in Nederland beleggen is aangemeld als Bewuste Bouwplaats of werkt met een vergelijkbare richtlijn. 

Circulariteit

Er komen steeds meer mensen bij op onze planeet en de vraag naar consumptie stijgt mee. Daarnaast neemt natuurlijk ook de vraag naar grondstoffen toe. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid op aarde. De kwaliteit van de natuur om ons heen wordt minder. Ons afval kan niet meer verwerkt worden. En natuurlijke hulpbronnen raken bijna op. Bovendien gaat de manier waarmee grondstoffen worden gewonnen vaak samen met negatieve gevolgen voor mens en milieu. Dit alles levert grote risico’s op voor onze samenleving.  
 
Grondstoffenschaarste heeft ook gevolgen voor onze portefeuille. Staal, aluminium, plastic, cement, glas en hout zijn belangrijke materialen voor de bouwsector. De circulaire economie is een manier om met de schaarste van hulpbronnen om te gaan. Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden van o.a. het hergebruik van grondstoffen. Het biedt kansen voor de groei van een nieuwe economie en geeft bedrijven die daar tijdig op inzetten een concurrentievoordeel.

Onze ambitie

Onze visie hierop is dat we vol inzetten op hergebruik van materialen, gebouwen en producten. Hiermee kunnen we duurzamer wonen, werken en leven. Een voorbeeld hiervan is wat wij in Harderwijk hebben gedaan. Daar is een oud kantoorgebouw verbouwd tot een woonzorgcentrum: Villa Verde. Dit is het eerste woonzorgcentrum van Nederland zonder afval van bouwmateriaal. 90% van de materialen in het bestaande gebouw is niet weggegooid, maar opnieuw gebruikt. Nieuwe onderdelen zijn helemaal te recyclen. Daarnaast is het ook een energiezuinig gebouw. Een mooi voorbeeld van circulair bouwen. 
 
Onze ambitie is dat wij ons richten op betere en herbruikbare grondstoffenketens voor belangrijke materialen. Zo kunnen we de groeiende vraag aan. En daarnaast verminderen we de CO₂-uitstoot en het negatieve gevolg hiervan op de leefomgeving.  

Doelstelling

 • Minimaal 75% van de nieuwe aankopen voor onze Nederlandse vastgoedbeleggingen werken met een materialisatiedossier of materialenpaspoort.

  Dit is een paspoort met informatie over bijvoorbeeld de gebruikte materialen van een gebouw.
 • Transformatie: Park Hoog Oostduin

  In 2020 ontving wooncomplex Park Hoog Oostduin in Den Haag de Gulden Fenix voor beste transformatieproject van dat jaar. Onder transformatie vallen panden die een geheel nieuwe toekomst hebben gekregen door verandering van functie. Park Hoog Oostduin betreft transformatie van een voormalig kantoor tot modern appartementencomplex. 
   
  Het complex sluit nu beter aan op het naastgelegen landgoed Oostduin-Arendsdorp. Zo is er op de parkeerkelder een fraai dakpark aangelegd om het gevoel van ‘wonen in het groen’ te versterken.   
 • Tomra: op weg naar een circulaire wereld

  Het grote publiek kent Tomra misschien van de emballage-automaten voor lege flessen in de supermarkt. Het Noorse bedrijf is wereldwijd marktleider op het gebied van zulke automaten. Via APG beleggen we sinds 2015 in dit bedrijf.  
   
  Door de emballage-apparaten van Tomra worden jaarlijks 40 miljard flessen en drinkverpakkingen verzameld voor hergebruik. Ook wordt hiermee jaarlijks de uitstoot van 4 miljoen ton CO₂ voorkomen, omdat niet steeds nieuwe flessen hoeven te worden geproduceerd.  
 • Samen meer woningen realiseren

  Nederland heeft op dit moment een tekort van zo’n 300.000 woningen. Vooral de vraag naar huurwoningen van € 737 tot € 1000 per maand is veel groter dan het aanbod. Dat betekent dat een betaalbare huurwoning voor veel mensen met een middeninkomen niet bereikbaar is. 
   
  Samen met de gemeente Utrecht en Woningnet onderzocht Bouwinvest hoe doorstroming van sociale huur naar middenhuur kan worden gestimuleerd. In het project Rachmaninoff is het gelukt om 11 huurders uit de sociale huur naar middenhuur te laten doorstromen.

Waarom verantwoord beleggen?

Het is onze overtuiging dat verantwoord beleggen bijdraagt aan een goed pensioen omdat het helpt een goed rendement te behalen en financiële risico’s op de lange termijn vermindert. Verantwoord beleggen ligt daarmee aan de basis van ons beleggingsbeleid. Wij zien verantwoord beleggen als onze verantwoordelijkheid en willen zo een bijdrage leveren aan een leefbare wereld en een duurzame toekomst. Hierbij kijken we niet alleen naar de behoeften van vandaag maar ook naar de behoeften van toekomstige generaties. Zo kunnen zij later ook genieten van een goed pensioen in een leefbare wereld. 

Hoe zijn we tot ons Verantwoord Beleggen beleid gekomen?

Allereerst door aan u, onze deelnemers en aangesloten werkgevers, te vragen wat u belangrijk vindt. Verder hebben we experts uit de bouwsector en van universiteiten en maatschappelijke organisaties gevraagd naar hun mening en visie.
Ook keken we naar de trends in verantwoord beleggen en deden we onderzoek naar wat andere pensioenfondsen hebben gedaan. Deze inzichten hebben we meegenomen in ons beleid. Tot slot deelden we de onderwerpen in volgens de OESO-richtlijnen. Op basis hiervan zijn wij tot onze prioriteitsthema’s gekomen.

Wat is een Verantwoord Beleggen beleid?

In het Verantwoord Beleggen beleid beschrijven we hoe we met onze beleggingen bijdragen aan duurzaam wonen, werken en leven. Dit betekent in de praktijk dat we bij elke belegging goed kijken naar de gevolgen voor het milieu, maatschappij en goed bestuur. Goed bestuur gaat onder andere over toezicht, verantwoording en medezeggenschap. 
 
In het bpfBOUW Verantwoord Beleggen beleid 2021-2025 beschrijven wij verder de prioriteiten voor de komende jaren en hoe dit beleid tot stand is gekomen. 

In gesprek

Bedrijven die niet voldoen aan onze eisen komen ook niet in aanmerking als belegging. Tenzij we invloed kunnen uitoefenen. We beoordelen dan eerst of de bedrijven die niet voldoen aan onze eisen financieel wel voldoende aantrekkelijk zijn. En we kijken of we mogelijkheden zien om de negatieve gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor de samenleving te stoppen, te voorkomen of te beperken. Als we mogelijkheden zien voor verbeteringen gaan we met de onderneming in gesprek.

Veiligheid bij bouwbedrijven

We voeren bijvoorbeeld gesprekken over gezondheid en veiligheid met 9 grote bouwbedrijven: Berkeley, China Communications Construction, China State Construction International, Ferrovial, Hochtief, Lennar, PulteGroup, Taylor Wimpey en Vinci. Resultaten uit die gesprekken van afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld dat er betere veiligheidssystemen zijn, minder bedrijfstijd verloren gaat door ongevallen en er ook lagere sterftecijfers zijn. 
Het ontbreekt niet aan beleid, procedures en wetgeving voor veilige arbeidsomstandigheden in de bouw. Voor het écht terugdringen van het aantal ongelukken is een cultuurverandering in de hele keten nodig.  
 
Wilt u meer lezen over onze resultaten die we behalen door verantwoord beleggen? 

Uitsluiten

In sommige bedrijven of staatsobligaties willen wij op voorhand niet beleggen. Deze staan op onze uitsluitingslijst.  
We sluiten bedrijven uit omdat:  
 • ze producten maken die verboden zijn volgens internationale verdagen; 
 • ze producten maken waarin we niet willen beleggen; 
Bedrijven waarin wij niet willen beleggen zijn bijvoorbeeld tabaksfabrikanten en bedrijven die betrokken zijn bij de productie van (onderdelen van) kernwapens.  

Zoals gezegd staat bpfBOUW niet alleen voor een goed pensioen maar ook voor duurzaam wonen, werken en leven. Zoals u heeft kunnen lezen is het nieuwe Verantwoord Beleggen beleid zorgvuldig tot stand gekomen. Het geeft aan waar we de volgende 5 jaar naar toe willen groeien. We gaan hard aan de slag om de doelen te behalen en waar nodig de gestelde doelen concreter te maken. Het voorspellen van de toekomst is natuurlijk lastig. Daarnaast zijn we afhankelijk van veel externe factoren, zoals economische en technologische ontwikkelingen. Wij zullen elk jaar dit beleid evalueren en doelen waar nodig opnieuw vaststellen.  

Wilt u meer weten over beleggen?