Aanvullingsregeling Baksteenindustrie

Je bouwt pensioen op in onze basisregeling. Daarnaast was je deelnemer in de aanvullingsregeling Baksteenindustrie. Deze regeling liep tot 1 januari 2021. Je hebt mogelijk recht op extra pensioen uit deze regeling.

Tot en met 31 december 2020 was het extra pensioen uit de aanvullingsregeling voorwaardelijk. Dit betekent dat je aan bepaalde regels moest blijven voldoen. Alleen dan heb je recht op het extra pensioen. Voldeed je op 31 december 2020 aan de regels? Dan is dit extra pensioen per 31 december 2020 toegevoegd aan je pensioen. Heb je recht op het extra pensioen? Dan zie je het bedrag in Mijn Bouwpensioen en op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. Vanaf 2022 staat dit extra bedrag niet meer apart op uw UPO.

Let op!

  • Voldeed je vóór 31 december 2020 aan alle regels en werd je 62 jaar? Dan verhoogden wij op dat moment je pensioen met het extra pensioen. Voldeed je aan alle regels en was je op 31 december 2020 nog geen 62 jaar? Dan verhoogden wij je pensioen op 31 december 2020.
  • Werkte je in deeltijd? Dan kreeg je minder extra pensioen.
  • Stopte je (tijdelijk) met je deelname aan de aanvullingsregeling 55min? Dan krijg je geen extra pensioen. Vrijwillige voortzetting geeft je geen recht op extra pensioen.
  • Was je arbeidsongeschikt en/of bouwde je je pensioen premievrij op? Je nam dan niet meer deel aan de aanvullingsregeling, waardoor je geen extra pensioen kreeg. Vrijwillige voortzetting gaf je geen recht op extra pensioen.

  • Je was op 30 juni 2000 én op 1 juli 2001 als werknemer in dienst van een werkgever die onder de cao voor de Nederlandse Baksteenindustrie viel.
  • Je was van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2005 onafgebroken deelnemer in de ouderdomspensioenregeling van (toen nog) BPF Baksteen. Vanaf 1 januari 2015 is BPF Baksteen opgegaan in bpfBOUW.
  • Je werkte van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020 (of je pensioendatum als deze voor 31 december 2020 ligt) onafgebroken in de bedrijfstak Baksteenindustrie. En je was vanaf 1 januari 2006 tot 31 december 2014 deelnemer bij BPF Baksteen en vanaf 1 januari 2015 deelnemer bij bpfBOUW.

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor je zal worden ingekocht omdat je in het verleden gedurende je dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd.

Wanneer je deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heb je alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heb je dus ook geen recht op dit deel van je toezegging.

Als aan je is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer je binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van je pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Heeft u vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoeft u geen lid te zijn van een vakbond.