Aanvullingsregeling Baksteenindustrie

U bouwt pensioen op in de basisregeling van bpfBOUW. Daarnaast bent u deelnemer in de aanvullingsregeling van Baksteenindustrie. Daar zijn voorwaarden aan verbonden.

De aanvullingsregeling vult uw pensioen aan. Wij verhogen uw pensioen met de aanvulling als u 62 wordt. Bent u op 31 december 2020 nog geen 62? Dan verhogen wij uw pensioen op 31 december 2020 met de aanvulling. U moet wel onafgebroken blijven deelnemen aan onze pensioenregeling tot we uw pensioen verhogen. Zodra het bedrag in uw pensioen zit, blijft het van u.
  • U was op 30 juni 2000 én op 1 juli 2001 als werknemer in dienst van een werkgever die onder de cao voor de Nederlandse Baksteenindustrie viel.
  • U was van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2005 onafgebroken deelnemer in de ouderdomspensioenregeling van (toen nog) BPF Baksteen.
  • U werkt van 1 januari 2006 tot en met uw pensioendatum onafgebroken in de bedrijfstak Baksteenindustrie en u bent deelnemer bij bpfBOUW. Vanaf 1 januari 2015 is bpfBaksteen opgegaan in bpfBOUW.

Let op!

  • Stopt u tussendoor met uw deelname aan de Pensioenregeling Bouwnijverheid? Dan krijgt u geen aanvulling. U moet daarvoor onafgebroken werknemer zijn tot u 62 wordt of uiterlijk tot 31 december 2020. Vrijwillige voortzetting geeft u geen recht op voorwaardelijk pensioen.
  • Elk jaar bekijken de cao-partijen of er genoeg geld is om de aanvulling te betalen. Als er een tekort is, dan krijgt u een lagere aanvulling.

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.
Heeft u vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoeft u geen lid te zijn van een vakbond.