Aanvullingsregeling Betonmortel

U bouwt pensioen op in onze basisregeling. Daarnaast was u deelnemer in de aanvullingsregeling Betonmortelindustrie. Deze regeling liep tot 1 januari 2021. U heeft mogelijk recht op extra pensioen uit deze regeling.

Tot en met 31 december 2020 was het extra pensioen uit de aanvullingsregeling voorwaardelijk. Dit betekent dat u aan bepaalde regels moest blijven voldoen. Alleen dan heeft u recht op het extra pensioen. Voldeed u op 31 december 2020 aan de regels? Dan is dit extra pensioen per 31 december 2020 toegevoegd aan uw pensioen.

Heeft u recht op het extra pensioen? Dan ziet u het bedrag in Mijn Bouwpensioen en op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. Vanaf 2022 staat dit extra bedrag niet meer apart op uw UPO.

Let op!

  • Voldeed u vóór 31 december 2020 aan alle regels en werd u 62 jaar? Dan verhoogden wij op dat moment uw pensioen met het extra pensioen. Voldeed u aan alle regels en was u op 31 december 2020 nog geen 62 jaar? Dan verhoogden wij uw pensioen op 31 december 2020.
  • Werkte u in deeltijd? Dan kreeg u minder extra pensioen.
  • Stopte u tijdelijk met uw deelname aan de aanvullingsregeling Betonmortelindustrie? Dan krijgt u minder extra pensioen. Hoe langer u stopte, hoe lager uw extra pensioen. Bent u langer dan in totaal 6 maanden gestopt? Dan heeft u geen recht op extra pensioen. 
  • Was u op 31 december 2020 werkloos, arbeidsongeschikt, eigen baas of bleef u in dienst maar kreeg u geen loon? Of bouwde u uw pensioen premievrij op? U was dan geen deelnemer meer aan de aanvullingsregeling. Daardoor kreeg u geen extra pensioen. Zette u de aanvullingsregeling vrijwillig voort? En betaalde u zelf de premies? Dan had u wel recht op het extra pensioen als u aan alle regels voldeed.
  • U werkte op 31 december 2000 én 31 december 2005 onder de cao voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen. Uw werkgever droeg premie af voor de vroegpensioenregeling. En voor de aanvullingsregeling.
  • U moet op 31 december 2020 deelnemer zijn aan de aanvullingsregeling.
  • U was van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020 (of uw pensioendatum) deelnemer. U bent tussendoor niet gestopt. Er is één uitzondering op deze regel:

Uitzondering

U mag deze periode onderbreken. Maar dan mogen de onderbrekingen bij elkaar opgeteld niet langer duren dan zes maanden. Duren de onderbrekingen samen langer dan zes maanden? Dan heeft u geen recht op de aanvulling.

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.
Heeft u vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoeft u geen lid te zijn van een vakbond.