Aanvullingsregeling Bikudak

Je bouwt pensioen op in onze basisregeling. Daarnaast was je deelnemer in de aanvullingsregeling Bikudak. Deze regeling liep tot 1 januari 2021. Je hebt mogelijk recht op extra pensioen uit deze regeling.

Tot en met 31 december 2020 was het extra pensioen uit de aanvullingsregeling voorwaardelijk. Dit betekent dat je aan bepaalde regels moest blijven voldoen. Alleen dan heb je recht op het extra pensioen. Voldeed je op 31 december 2020 aan de regels? Dan is dit extra pensioen per 31 december 2020 toegevoegd aan je pensioen.

Heb je recht op het extra pensioen? Dan zie je het bedrag in Mijn Bouwpensioen en op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. Vanaf 2022 staat dit extra bedrag niet meer apart op je UPO.

 

Let op!

 • Voldeed je vóór 31 december 2020 aan alle regels en werd je 60? Dan verhoogden wij op dat moment je pensioen met het extra pensioen. Voldeed je aan alle regels en was je op 31 december 2020 nog geen 60? Dan verhoogden wij je pensioen op 31 december 2020.
 • De aanvullingsregeling Bikudak geldt niet voor UTA-werknemers.
 • Werkte je in deeltijd? Dan kreeg je minder extra pensioen.
 • Stopte je tussendoor met je deelname aan de aanvullingsregeling Bikudak? Dan krijg je minder extra pensioen. Hoe langer je stopte, hoe lager je extra pensioen.
 • Was je op 31 december 2020 werkloos, arbeidsongeschikt, eigen baas of bleef je in dienst maar kreeg je geen loon? Of bouwde je premievrij pensioen op? Je was dan geen deelnemer meer aan de aanvullingsregeling. Daardoor kreeg je geen extra pensioen. Zette je de aanvullingsregeling vrijwillig voort? En betaalde je zelf de premies? Dan had je wel recht op het extra pensioen als je aan alle regels voldeed.

  Extra pensioen 18,6% lager

  De cao-partijen in de Bikudak-sector keken elk jaar of er genoeg geld was voor het extra pensioen. Premieverhogingen (voor jou en je werkgever) waren niet voldoende om verlaging te voorkomen. Uit de laatste berekening bleek dat deze verlaging van het extra pensioen nodig was. Dit heeft geen invloed op het pensioen dat je al in onze basisregeling heeft opgebouwd.

  • Je heeft in de periode van 1 september 2005 tot 1 april 2006 in de Bikudak-sector gewerkt. Je werkgever heeft toen premie betaald voor de VUT-regeling.
  • Je moest op 31 december 2020 of als je 60 werd deelnemer zijn aan de aanvullingsregeling.

  Besluit sociaal akkoord 2004

  Het pensioen dat voor je zal worden ingekocht omdat je in het verleden gedurende je dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd.

  Wanneer je deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heb je alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor je is ingekocht en opgebouwd, heb je dus ook geen recht op dit deel van je toezegging.

  Als aan jou is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer je binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van je pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

   

  Toelichting sociaal akkoord 2004 voor Bikudak

  Voor de sector Bikudak wordt vanuit de aanvullingsregeling pensioen ingekocht op je 60-jarige leeftijd of uiterlijk 31 december 2020. Bij eerdere beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling heb je geen recht op dit pensioen.

  Heb je vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoef je geen lid te zijn van een vakbond.