Aanvullingsregeling Bouw & Infra

U bouwt pensioen op in onze basisregeling. Daarnaast was u deelnemer in de aanvullingsregeling Bouw & Infra. Deze regeling liep tot 1 januari 2021. U heeft mogelijk recht op extra pensioen uit deze regeling.

Tot en met 31 december 2020 was het extra pensioen uit de aanvullingsregeling voorwaardelijk. Dit betekent dat u aan bepaalde regels moest blijven voldoen. Alleen dan heeft u recht op het extra pensioen. Voldeed u op 31 december 2020 aan de regels? Dan is dit extra pensioen per 31 december 2020 toegevoegd aan uw pensioen.

Heeft u recht op het extra pensioen? Dan ziet u het bedrag in Mijn Bouwpensioen en op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. Vanaf 2022 staat dit extra bedrag niet meer apart op uw UPO.

Let op!

  • Voldeed u vóór 31 december 2020 aan alle regels en werd u 60 of 62 jaar? Dan verhoogden wij op dat moment uw pensioen met het extra pensioen. Voldeed u aan alle regels en was u op 31 december 2020 nog geen 60 of 62 jaar? Dan verhoogden wij uw pensioen op 31 december 2020.
  • Werkt u in deeltijd? Dan krijgt u minder extra pensioen.
  • Stopte u tussendoor met uw deelname aan de aanvullingsregeling Bouw & Infra? Dan kreeg u minder extra pensioen. Hoe langer u stopte, hoe minder extra pensioen u kreeg.
  • Was u op 31 december 2020 werkloos, arbeidsongeschikt, eigen baas of bleef u in dienst maar kreeg u geen loon? Of bouwde u pensioen premievrij op? U was dan geen deelnemer meer aan de aanvullingsregeling. Daardoor kreeg u geen extra pensioen. Zette u de aanvullingsregeling vrijwillig voort? En betaalde u zelf de premies? Dan had u wel recht op het extra pensioen als u aan alle regels voldeed.
  • U moet in de tweede helft van 2005 een actief dienstverband in de sector Bouw & Infra hebben gehad. Uw werkgever moet toen vroegpensioenpremie of VUT-premie voor u hebben betaald.
  • Bent u bouwplaatswerknemer? Dan moet u tussen 1 november 1999 en 1 mei 2000 minimaal 1 dag onder de Cao Bouw & Infra hebben gewerkt.
  • UTA-werknemers moeten tussen 1 oktober 1997 en 1 april 1998 minstens 1 dag onder de UTA-cao hebben gewerkt.
  • U moet op 31 december 2020 deelnemer aan de aanvullingsregeling zijn geweest.

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.
Heeft u vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoeft u geen lid te zijn van een vakbond.