Aanvullingsregeling Bouw & Infra

U bouwt pensioen op in onze basisregeling. Daarnaast was u deelnemer in de aanvullingsregeling Bouw & Infra. Deze regeling liep tot 1 januari 2021. U heeft mogelijk recht op extra pensioen uit deze regeling.

Tot en met 31 december 2020 was het extra pensioen uit de aanvullingsregeling voorwaardelijk. Dit betekent dat u aan bepaalde regels moest blijven voldoen. Alleen dan heeft u recht op het extra pensioen. Voldeed u op 31 december 2020 aan de regels? Dan is dit extra pensioen per 31 december 2020 toegevoegd aan uw pensioen.

Heeft u recht op het extra pensioen? Dan ziet u het bedrag in Mijn Bouwpensioen en op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. Vanaf 2022 staat dit extra bedrag niet meer apart op uw UPO.

Let op!

 • Voldeed u vóór 31 december 2020 aan alle regels en werd u 60 of 62 jaar? Dan verhoogden wij op dat moment uw pensioen met het extra pensioen. Voldeed u aan alle regels en was u op 31 december 2020 nog geen 60 of 62 jaar? Dan verhoogden wij uw pensioen op 31 december 2020.
 • Werkt u in deeltijd? Dan krijgt u minder extra pensioen.
 • Stopte u tussendoor met uw deelname aan de aanvullingsregeling Bouw & Infra? Dan kreeg u minder extra pensioen. Hoe langer u stopte, hoe minder extra pensioen u kreeg.
 • Was u op 31 december 2020 werkloos, arbeidsongeschikt, eigen baas of bleef u in dienst maar kreeg u geen loon? Of bouwde u pensioen premievrij op? U was dan geen deelnemer meer aan de aanvullingsregeling. Daardoor kreeg u geen extra pensioen. Zette u de aanvullingsregeling vrijwillig voort? En betaalde u zelf de premies? Dan had u wel recht op het extra pensioen als u aan alle regels voldeed.
 • U moet in de tweede helft van 2005 een actief dienstverband in de sector Bouw & Infra hebben gehad. Uw werkgever moet toen vroegpensioenpremie of VUT-premie voor u hebben betaald.
 • Bent u bouwplaatswerknemer? Dan moet u tussen 1 november 1999 en 1 mei 2000 minimaal 1 dag onder de Cao Bouw & Infra hebben gewerkt.
 • UTA-werknemers moeten tussen 1 oktober 1997 en 1 april 1998 minstens 1 dag onder de UTA-cao hebben gewerkt.
 • U moet op 31 december 2020 deelnemer aan de aanvullingsregeling zijn geweest.

Bent u voor 1 januari 2021 gaan werken onder de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf?

Dat hoeft geen gevolgen te hebben voor uw recht op de aanvullingsregeling. De Cao Bouw & Infra en de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf hebben afspraken gemaakt om te zorgen dat er zo min mogelijk negatieve gevolgen zijn bij een overstap. Dat noemen we wederkerigheid.

Wat moet u doen?
Geef door aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) dat u deelnemer was in de pensioenregeling van bpfBOUW. Voor u geldt misschien de wederkerigheid.

Werkte u vroeger onder de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf?

En bent u daarna gaan werken onder de Cao Bouw & Infra? Dan krijgt u misschien voorwaardelijk pensioen uit de aanvullingsregeling 55min. De Cao Bouw & Infra en de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf hebben hierover afspraken gemaakt. Dit noemen we wederkerigheid. Het is bedoeld om de gevolgen van een overstap naar de andere cao te beperken. Om wederkerigheid te kunnen krijgen, moet u voldoen aan voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet op 1 januari 1998 en 31 december 2005 hebben gewerkt onder de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf;
 • U bent in de periode van 1 januari 2006 tot en met 30 december 2020 overgestapt naar de Cao Bouw & Infra;
 • Totdat u onder de Cao Bouw & Infra kwam werken, moest u voldoen aan de voorwaarden voor de inkoopregeling bij BPF Schilders.
Wat u moet doen
Misschien geldt wederkerigheid ook voor u. Geef het aan ons door als u denkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Vul zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 mei 2021, dit formulier in. En stuur het ingevulde formulier naar: administratie@bpfbouw.nl. U geeft hiermee toestemming om uw gegevens uit te wisselen met BPF Schilders. Wij beoordelen daarna of u voldoet aan de voorwaarden voor wederkerigheid. En aan de overige voorwaarden van de aanvullingsregeling 55min. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u van bpfBOUW mogelijk voorwaardelijk pensioen. De hoogte van het voorwaardelijk pensioen hangt af van het aantal jaren dat u werkt onder de Cao Bouw & Infra.

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.
Heeft u vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoeft u geen lid te zijn van een vakbond.