Aanvullingsregeling Bouwbedrijf

U bouwt op in de basisregeling van bpfBOUW. Daarnaast bent u deelnemer in de aanvullingsregeling Bouwbedrijf. Daar zijn regels aan verbonden.

De aanvullingsregeling vult uw pensioen aan. Wij verhogen uw pensioen met de aanvulling als u 60 of 62 (UTA) wordt. Bent u op 1 januari 2021 nog geen 60 of 62? Dan verhogen wij uw pensioen op 1 januari 2021 met de aanvulling. U moet wel deelnemen aan onze pensioenregeling op het moment dat we uw pensioen verhogen. Zodra het bedrag in uw pensioen zit, blijft het van u.

Let op!

  • Werkt u in deeltijd? Dan krijgt u een lagere aanvulling.
  • Stopt u tussendoor met uw deelname aan de Pensioenregeling Bouwnijverheid? Dan krijgt u een lagere aanvulling. Hoe langer u stopt, hoe lager uw aanvulling.
  • Neemt u niet deel aan ons pensioenfonds als u 60 of 62 wordt? Dan krijgt u geen aanvulling.
  • Ieder jaar bekijkt het bestuur of er genoeg geld is om de aanvulling te betalen. De cao-partijen bepalen hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. Het is dus niet zeker of u de aanvulling krijgt.
  • U moet in de tweede helft van 2005 een actief dienstverband in de bouwnijverheid hebben gehad. Uw werkgever moet toen vroegpensioenpremie of VUT-premie voor u hebben betaald.
  • Bent u bouwplaatswerknemer? Dan moet u tussen 1 november 1999 en 1 mei 2000 minimaal 1 dag onder de cao voor het Bouwbedrijf hebben gewerkt.
  • UTA-werknemers moeten tussen 1 oktober 1997 en 1 april 1998 minstens 1 dag onder de UTA-cao hebben gewerkt.

Gaat u werken onder de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf?

Dat hoeft geen gevolgen te hebben voor uw recht op de aanvullingsregeling. De Cao Bouw & Infra en de Cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf hebben afspraken gemaakt om te zorgen dat er zo min mogelijk negatieve gevolgen zijn bij een overstap. Dat noemen we wederkerigheid.

Wat moet u doen?
Geef door aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) dat u deelnemer was in de pensioenregeling van bpfBOUW. Voor u geldt misschien de wederkerigheid. U belt hiervoor BPF Schilders. Het telefoonnummer is 030 – 277 56 00.

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.
Heeft u vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoeft u geen lid te zijn van een vakbond.