Aanvullingsregeling Natuursteen

U bouwt pensioen op in de basisregeling van bpfBOUW. Daarnaast bent u deelnemer in de aanvullingsregeling van Natuursteen. Daar zijn regels aan verbonden.

Elk jaar verhogen wij uw ouderdomspensioen met een stukje van de aanvulling (1/15 deel). We doen dit 15 jaar. Als u 60 wordt binnen die 15 jaar, verhogen wij uw pensioen sneller. U merkt hier alleen iets van als u 60 wordt voor 1 januari 2021. Zodra het bedrag in uw pensioen zit, blijft het van u.

Let op!

  • Werkt u in deeltijd? Dan krijgt u een lagere aanvulling.
  • Stopt u tussendoor met uw deelname aan de Pensioenregeling Bouwnijverheid? Dan krijgt u een lagere aanvulling. Hoe langer u stopt, hoe lager uw aanvulling.
  • Elk jaar bekijkt het bestuur of er genoeg geld is om de aanvulling te betalen. De cao-partijen bepalen hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. Het is dus niet zeker of u de aanvulling krijgt.

Bekijk ook:

U heeft in de tweede helft van 2005 een actief dienstverband in de sector gehad. Uw werkgever heeft toen vroegpensioenpremie of VUT-premie voor u betaald.

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beƫindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.
Heeft u vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoeft u geen lid te zijn van een vakbond.