Regelgeving

Bouwvakker strijkt cement glad

Laatst gewijzigd op 26 mei 2023

Wij willen open zijn over hoe wij duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico’s meenemen in ons beleggingsbeleid in lijn met de EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Het bestuur van bpfBOUW heeft uitvoerende taken op het gebied van vermogensbeheer gedelegeerd aan APG en Bouwinvest. APG en Bouwinvest laten door middel van een In Control Statement zien dat zij de interne processen onder controle hebben.

SFDR en Taxonomieverordening

De pensioenregeling van bpfBOUW promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot doel in de zin van de SFDR. Er bestaat geen doelstelling om duurzame beleggingen te doen. Om deze reden is bpfBOUW niet verplicht een taxonomie-rapportage op te stellen voor haar pensioenregeling. 


Hieronder lees je de SFDR-informatie van bpfBOUW.

BpfBOUW neemt duurzaamheidsrisico’s integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. BpfBOUW beschrijft in het beleid voor Verantwoord Beleggen de kernpunten van haar beleid voor duurzaamheid.

De SFDR definieert het duurzaamheidsrisico als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

BpfBOUW definieert de SFDR duurzaamheidsrisico’s als “outside-in” duurzaamheidsrisico’s (in tegenstelling tot inside-out duurzaamheidsrisico’s met een eventuele negatieve impact voor samenleving en milieu) en vindt dat voor de beleggingsportefeuille duurzaamheidsrisico’s adequaat beheerst moeten worden. Wij verwachten dat aandacht hebben voor zowel duurzaamheidsfactoren als duurzaamheidsrisico’s ons beter in staat stelt om waarde te creëren op de lange termijn.

We richten ons op beleggingen waarvan we op lange termijn een aantrekkelijk rendement verwachten. Een rendement dat volgens ons het risico dat bij beleggen hoort waard is. Het bestuur van bpfBOUW beoordeelt hoeveel risico passend is voor het fonds. Het gaat om het nemen van verantwoorde en afgewogen risico’s.

Als onderdeel van een beleggingsbeslissing beoordelen de vermogensbeheerders APG en Bouwinvest de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s. Deze, momenteel kwalitatieve, beoordeling is gebaseerd op een breed spectrum aan mogelijke duurzaamheidsrisico’s. Afhankelijk van de beleggingscategorieën kunnen de materiële duurzaamheidsrisico’s verschillen. Let wel, zowel duurzame als niet-duurzame beleggingen zijn potentieel blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s. Onderstaand zijn drie voorbeelden van mogelijke duurzaamheidsrisico’s toegelicht. In 2023 verwachten we de resultaten van een nadere analyse van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de portefeuille te publiceren.
 

  1. Investeringen kunnen worden geraakt door fysieke klimaatschade, bedrijven kunnen bijvoorbeeld tegen onvoorziene kosten oplopen vanwege de gevolgen van klimaatverandering. Een bedrijf kan een inschatting maken van de kwetsbaarheid van faciliteiten op locaties voor verschillende klimaateffecten (zoals overstromingen en bosbranden als gevolg van droogte). Dit resulteert in een inschatting van de invloed van fysieke klimaatschade gedurende een langere periode, bijvoorbeeld 30 jaar.
  2. Een ander mogelijk duurzaamheidsrisico is arbeidsomstandigheden. Afhankelijk van de sector waarin een onderneming actief is, kan dit een materieel risico zijn. Denk bijvoorbeeld aan het risico op arbeidsongevallen bij bouwbedrijven als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden. Medewerkers geen veilige werkomgeving bieden kan leiden tot arbeidsongevallen, met bijhorende kosten, maar ook tot financiële impact als gevolg van boetes.
  3. Ook corruptie kan de waarde van een belegging negatief beïnvloeden. Corruptie heeft consequenties op uiteenlopende vlakken; gevolgen voor de economische welvaart van een land, staatsinkomsten en welzijn van de bevolking, Dit is met name voor beleggingen in opkomende landen een relevant duurzaamheidsrisico.

Indien een risicofactor wordt aangemerkt als materieel door de vermogensbeheerder, dan wordt er gekeken of het risico acceptabel is, of er aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk zijn, of dat er wordt afgezien van de belegging. Als onderdeel van deze afweging wordt ook gekeken naar de andere risico's en de aspecten kosten, rendement en duurzaamheidsprestaties. Wanneer de risicobereidheid voor duurzaamheidsrisico’s is vastgesteld door bpfBOUW, dan zal de vermogensbeheerder dit ook meenemen in haar beleggingsbeslissing. Voor illiquide beleggingen geldt tevens dat als onderdeel van het reguliere beslissingsproces de analyse wordt beoordeeld door een commissie van de vermogensbeheerder voordat daadwerkelijk wordt belegd. Ook nadat belegd is worden duurzaamheidsrisico’s in de portefeuille op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig wordt bijgestuurd. Het beleid wordt opgesteld door bpfBOUW en uitgevoerd door de vermogensbeheerders. Middels rapportages wordt bpfBOUW geïnformeerd.

De SFDR definieert duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”.

Wij vinden het belangrijk dat de vermogensbeheerders APG en Bouwinvest bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijken, maar ook naar duurzaamheidsfactoren, zoals aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Goed bestuur gaat onder andere over toezicht, verantwoording en medezeggenschap. Ook verwachten wij van hen dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefenen op de ondernemingen waarin we beleggen. Dit om hun financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om ze aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.

Wij hebben een beleid voor Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Hier kunt u ons Verantwoord Beleggen beleid lezen.

BpfBOUW onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Als onderdeel hiervan monitoren we eventuele negatieve impact van onze beleggingen voor de samenleving en het milieu. Hier lichten we toe hoe we de zorgvuldige uitvoering (due diligence) van de OESO-regels hebben ingericht om eventuele misstanden te voorkomen, aan te pakken of te stimuleren dat herstel en verhaal wordt geboden.

Wij hebben een verklaring omtrent ongunstige effecten opgesteld. Voordat wij beleggingsbeslissingen nemen, kijken wij namelijk actief naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping.

Lees meer informatie over hoe negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt bij het beleggen. Er is ook een Engelstalige samenvatting beschikbaar. 

Voor bpfBOUW zijn goede en gekwalificeerde bestuurders erg belangrijk. We willen dat de beste bestuurders bij ons komen werken en bij ons blijven. Dit geldt ook voor onze leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht en onze adviseurs en medewerkers. Daarom geven we deze mensen een gepaste vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is, staat in ons beloningsbeleid.

In ons beloningsbeleid spelen duurzaamheidsrisico’s geen specifieke rol. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht om onzorgvuldig handelen niet uit te lokken. Dat zie je ook terug in ons beloningsbeleid: we delen geen bonussen uit en hebben alleen vaste vergoedingen. Daarmee halen we de prikkel weg tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

Hier vind je de samenvatting van ons beloningsbeleid.

Onze pensioenregeling promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen in de zin van de SFDR tot doel.

Volgens de SFDR is de pensioenregeling van bpfBOUW een financieel product. Daarom moeten wij per 1 januari 2023 op de website (volgens een verplicht model en aan de hand van zeven vaste vragen) aanvullende informatie vermelden. De SFDR noemt die extra informatie “precontractuele informatie”. We moeten dat niet alleen doen voor onze pensioenregeling maar ook voor onze BeterExcedentregeling.

Duurzaamheidsinformatie Pensioenregeling
Duurzaamheidsinformatie BeterExcedentregeling
Precontractuele informatie Pensioenregeling
Precontractuele informatie BeterExcedentregeling
Engelstalige samenvatting duurzaamheidsinformatie Pensioenregeling
Engelstalige samenvatting duurzaamheidsinformatie BeterExcedentregeling