Regelgeving

Bouwvakker strijkt cement glad

Laatst gewijzigd op 29 mei 2024

Sinds 2021 geldt een nieuwe Europese informatieverordening, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation of ‘SFDR’. Deze verordening geldt voor financiële marktpartijen, zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Dus ook voor bpfBOUW.

Volgens de SFDR moeten we informatie verschaffen over duurzaamheid en onze beleggingen. Wij willen graag transparant zijn over ons verantwoord beleggen beleid. Een goed pensioen bieden en duurzaam wonen, werken en leven: dat is waar wij als pensioenfonds voor de Nederlandse bouwsector voor staan.

SFDR en Taxonomieverordening

De SFDR verplicht bpfBOUW om op verschillende manieren informatie openbaar te maken. Op deze website leggen we uit hoe wij duurzaamheidsrisico’s integreren in ons beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. Dit betekent dat we kijken naar mogelijke negatieve effecten van duurzaamheidsrisico’s op beleggingen. We geven informatie over hoe wij bij het nemen van beleggingsbeslissingen kijken naar de invloed van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, zoals milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Daarnaast leggen we uit welke rol duurzaamheid speelt in ons beloningsbeleid. Ook geven we aan in hoeverre onze pensioenregelingen duurzaam zijn.

De pensioenregeling van bpfBOUW promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot doel in de zin van de SFDR. Er bestaat geen doelstelling om duurzame beleggingen te doen. BpfBOUW zal met ingang van referentieperiode 2023, rapporteren over ecologische duurzame activiteiten in de zin van de Taxonomieverordening.

Hieronder lees je de SFDR-informatie van bpfBOUW.

bpfBOUW risicomanagement beleid

BpfBOUW heeft een geïntegreerd risicomanagementraamwerk ingericht. Dit raamwerk draagt bij aan het op een beheerste en integere wijze realiseren van de strategie en doelstellingen van het fonds. Een onderdeel van het integraal risicoraamwerk is de risicotaxonomie, waarin bpfBOUW de onderkende risico’s beschrijft en welke maatregelen zijn genomen om deze risico’s te beheersen.  Duurzaamheidsrisico’s, ofwel ESG risico, maken onderdeel uit van de risicotaxonomie. BpfBOUW hanteert de volgende definitie voor het ESG risico:

“Het risico dat ESG factoren (Environmental, Social, Governance) het pensioenfonds onverwachts beïnvloeden op de doelen rondom strategie, reputatie, financieel, compliance en operationele processen.”

Het ESG risico is verder onderverdeeld in de volgende sub-ESG risico’s: strategisch risico, compliance risico, operationeel risico, reputationeel risico en het financieel risico. BpfBOUW hanteert een risicobereidheid van ‘risicotolerant’ ten aanzien van het ESG risico. De risicobereidheid geeft aan in welke mate het fonds bereid is risico te lopen ten aanzien van het betreffende risico. Hiervoor hanteren wij een vijfpuntschaal die varieert van volledig risicoafwijzend tot volledig risico zoekend.

BpfBOUW neemt het financieel ESG risico, ofwel duurzaamheidsrisico’s, integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. BpfBOUW beschrijft in het beleid voor Verantwoord Beleggen de kernpunten van haar beleid voor duurzaamheid.

De SFDR art. 2(22) definieert het duurzaamheidsrisico als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

BpfBOUW definieert de SFDR duurzaamheidsrisico’s als “outside-in” duurzaamheidsrisico’s (in tegenstelling tot inside-out duurzaamheidsrisico’s met een eventuele negatieve impact voor samenleving en milieu) en vindt dat voor de beleggingsportefeuille duurzaamheidsrisico’s adequaat beheerst moeten worden. Wij verwachten dat aandacht hebben voor zowel duurzaamheidsfactoren als duurzaamheidsrisico’s ons beter in staat stelt om waarde te creëren op de lange termijn.

We richten ons op beleggingen waarvan we op lange termijn een aantrekkelijk rendement verwachten. Een rendement dat volgens ons het risico dat bij beleggen hoort waard is. Het bestuur van bpfBOUW beoordeelt hoeveel risico passend is voor het fonds. Het gaat om het nemen van verantwoorde en afgewogen risico’s. BpfBOUW verwacht dat de effecten van financiële duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de beleggingen vooral merkbaar zijn op de lange termijn. We hanteren een risicotolerante risicobereidheid voor financiële duurzaamheidsrisico’s. Let wel, zowel duurzame als niet-duurzame beleggingen zijn potentieel blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s.

Bij financiële ESG risico’s maken we onderscheid tussen systemische en idiosyncratische risico’s:

·       Systemische risico’s hebben impact op verschillende asset classes, sectoren en/of landen en kunnen een groot werkelijk of mogelijk negatief effect hebben op het rendement van de beleggingen, en de verwachte pensioenen beïnvloeden. We classificeren klimaatrisico, biodiversiteitsrisico en waterschaarste als systemische risico’s.

·       Idiosyncratische duurzaamheidsrisico’s zijn risico’s waarvan de realisatie van het risico specifiek is voor een bepaald bedrijf en waarbij die realisatie van dat risico niet of nauwelijks effect heeft op andere bedrijven. Voor deze risico’s verwachten we impact op een land of sector waarbij er diversificatie mogelijk is, dit resulteert mogelijk in een beperkt financieel effect.

Identificeren, beoordelen en monitoren van duurzaamheidsrisico’s

Ongeacht of het een systemisch of idiosyncratisch duurzaamheidsrisico betreft, als onderdeel van een beleggingsbeslissing beoordelen de vermogensbeheerders APG en Bouwinvest de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s. Afhankelijk van de beleggingscategorieën kan de, momenteel kwalitatieve, beoordeling van de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s verschillen. Als gevolg van de uitdagingen en beperkingen rondom data voor duurzaamheidsrisico’s is het nog niet mogelijk om een kwantitatieve impact te bepalen. Inzicht in het effect van duurzaamheidsrisico’s zal naar verloop van tijd toenemen naarmate er meer en betere data beschikbaar komen

Indien een risico wordt aangemerkt als materieel door de vermogensbeheerder, dan wordt er gekeken of het risico past binnen risicobereidheid van bpfBOUW. Mogelijk zijn er aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk, of wordt er afgezien van de belegging. Als onderdeel van deze afweging wordt ook gekeken naar de andere risico's en de aspecten kosten, rendement en duurzaamheidsprestaties. Voor illiquide beleggingen geldt tevens dat als onderdeel van het reguliere beslissingsproces de analyse wordt beoordeeld door een commissie van de vermogensbeheerder voordat daadwerkelijk wordt belegd.

Ook nadat belegd is worden duurzaamheidsrisico’s in de portefeuille op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Voor de beheersing van de risico’s wordt onder andere gebruik gemaakt van bestaande instrumenten, zoals het insluitingsbeleid waarmee bedrijven worden beoordeeld op geselecteerde factoren, maar ook uitsluiten en engagement. Dergelijk beleid wordt opgesteld door bpfBOUW en uitgevoerd door de vermogensbeheerders. Middels rapportages wordt bpfBOUW geïnformeerd.

Voor het monitoren van duurzaamheidsrisico’s maken de vermogensbeheerders gebruik van een raamwerk om tot een kwalitatieve inschatting van de materialiteit te komen. Het raamwerk van vermogensbeheerder APG maakt gebruik van de Materiality Map van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) in combinatie met data van Sustainalytics over duurzaamheidsrisico’s voor landen. In de Materiality Map wordt voor duurzaamheidsrisico’s op het niveau van sectoren en industrieën een inschatting gemaakt of een risico wel of niet een mogelijke materiële impact kan hebben op de waarde van een bedrijf actief in die sector.

In het raamwerk zijn de duurzaamheidsrisico’s gegroepeerd in vijf ‘dimensies’. Elke dimensie meet minimaal vijf duurzaamheidsrisico’s. De onderstaande tabel toont de resultaten van de analyse op volgorde van materialiteit van de dimensies. Daarnaast delen we per dimensie de drie meest materiële risico’s. Binnen een dimensie kunnen de resultaten voor de onderliggende risico’s uiteenlopen. Dit komt vooral door de grote diversiteit van de beleggingen en het feit dat op totale portefeuilleniveau de materialiteit van een bepaalde beleggingscategorie of risico diversificatie heeft met andere beleggingen.

Resultaten materialiteitsanalyse volgens raamwerk

Dimensie

Voorbeelden van risico’s

 

Milieu

·       Energiebeheer

·       Broeikasgasemissies

·       Afval & afvalwaterbeheer

 

Bedrijfsmodel & Innovatie

·       Productontwerp & levenscyclus management

·       Fysieke impact van klimaatverandering

·       Toezicht op toeleveringsketen

 

Sociaal Kapitaal

·       Gegevensbeveiliging

·       Toegankelijkheid & betaalbaarheid

·       Verkooppraktijken

 

Leiderschap & Bestuur

·       Bedrijfsethiek en integriteit

·       Inspelen op systemisch risico

·       Anti mededingingsgedrag

 

Menselijk Kapitaal

·       Betrokkenheid, diversiteit & inclusie van medewerkers

·       Veiligheid & gezondheid van medewerkers

·       Werkloosheid

 

Voor onze vastgoedportefeuille maakt onze vermogensbeheerder Bouwinvest binnen de categorie ESG-risico, onderscheid tussen vijf risicotypen:

·       Fysieke risico’s als gevolg van klimaatverandering;

·       Transitierisico’s gerelateerd aan klimaatverandering;

·       Overige milieurisico’s;

·       Sociale risico’s;

·       Governance risico’s.

Voor ESG-risico heeft Bouwinvest, in aansluiting op het bestaande Risicomanagement Framework, een methodiek ontwikkeld om op systematische wijze de relevantie van specifieke ESG-risico’s inzichtelijk te maken en te houden. Deze methodiek bepaalt de relevantie van risico’s langs twee pijlers:

·       Wat is de impact als dit risico zich voordoet op mens en milieu?

·       Wat is de impact als dit risico zich voordoet op onze portefeuille?

Deze methodiek geeft een goed beeld van de inherente relevantie van ESG-risico’s op de vastgoedportefeuille. Ten behoeve van de beheersing van de meest relevante risico’s is een systematiek beschikbaar die gericht is op het inzichtelijk krijgen en houden van de maatregelen en KRI’s (Key Risk Indicators). Eveneens wordt het voor de betreffende vastgoedbelegging (fonds of mandaat) geldende ESG-risicoprofiel gebruikt als referentiekader voor de beoordeling van ESG-risico’s in alle (des)investeringsvoorstellen. Op deze wijze wordt geborgd dat systematisch rekening wordt gehouden met alle mogelijk relevante ESG-risico’s.

De ESG-risicomethodiek en het bepalen van het effect op de vastgoedbeleggingen is voortdurend in ontwikkeling. Vooral de stap naar verdere kwantificering van deze risico’s is de volgende stap, waarbij, waar relevant, wordt aangesloten op ontwikkelingen in de markt (o.a. op het gebied van beschikbaarheid van data en instrumenten).

De SFDR definieert duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”.

Wij vinden het belangrijk dat de vermogensbeheerders APG en Bouwinvest bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijken, maar ook naar duurzaamheidsfactoren, zoals aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Goed bestuur gaat onder andere over toezicht, verantwoording en medezeggenschap. Ook verwachten wij van hen dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefenen op de ondernemingen waarin we beleggen. Dit om hun financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om ze aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.

Wij hebben een beleid voor Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Hier kan je ons Verantwoord Beleggen beleid lezen.

BpfBOUW onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Als onderdeel hiervan monitoren we eventuele negatieve impact van onze beleggingen voor de samenleving en het milieu. Hier lichten we toe hoe we de zorgvuldige uitvoering (due diligence) van de OESO-regels hebben ingericht om eventuele misstanden te voorkomen, aan te pakken of te stimuleren dat herstel en verhaal wordt geboden.

Wij hebben een nieuwe verklaring omtrent ongunstige effecten over 2022 opgesteld. In deze verklaring rapporteren wij over hoe wij de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren meenemen. Voordat wij beleggingsbeslissingen nemen, kijken wij namelijk actief naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping.

Er is ook een  Engelstalige samenvatting van onze verklaring omtrent ongunstige effecten beschikbaar.

Voor bpfBOUW zijn goede en gekwalificeerde bestuurders erg belangrijk. We willen dat de beste bestuurders bij ons komen werken en bij ons blijven. Dit geldt ook voor onze leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht en onze adviseurs en medewerkers. Daarom geven we deze mensen een gepaste vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is, staat in ons beloningsbeleid.

In ons beloningsbeleid spelen duurzaamheidsrisico’s geen specifieke rol. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht om onzorgvuldig handelen niet uit te lokken. Dat zie je ook terug in ons beloningsbeleid: we delen geen bonussen uit en hebben alleen vaste vergoedingen. Daarmee halen we de prikkel weg tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

Hier vind je de samenvatting van ons beloningsbeleid.

Onze pensioenregeling promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen in de zin van de SFDR tot doel.

In het kader van de SFDR beoordelen wij of ondernemingen waarin wij beleggen, handelen volgens praktijken op het gebied van goed bestuur. Zie voor meer informatie ons beoordelingsbeleid.

Duurzaamheidsinformatie

Volgens de SFDR moeten producten die ecologische of sociale kenmerken promoten op de website bepaalde duurzaamheidsinformatie verschaffen. Dit betekent dat wij volgens voorgeschreven formats deelnemers moeten informeren over de ecologische en sociale kenmerken van de pensioenregelingen en over andere aanvullende informatie. Daarom publiceren wij op deze website onderstaande informatie in afzonderlijke versies voor de pensioenregelingen van bpfBOUW.

OmschrijvingPensioenregeling
Rubrieken productinformatie
bij het promoten van
ecologische of sociale
kenmerken

Samenvatting productinformatie
bij het promoten van ecologische
of sociale kenmerken (Nederlands- en Engelstalig)

Duurzaamheidsinformatie bpfBOUW pensioenregeling

 

 

Samenvatting productinformatie bpfBOUW Pensioenregeling

 

Precontractuele informatie volgens
wettelijk voorgeschreven
bijlage
Precontractuele informatie bpfBOUW Pensioenregeling
Periodieke rapportage
volgens wettelijk voorgeschreven
bijlage
Periodieke rapportage 2023 bpfBOUW Pensioenregeling

 

OmschrijvingAanvullende pensioenregeling BeterExcedent
Rubrieken productinformatie
bij het promoten van
ecologische of sociale
kenmerken

Samenvatting productinformatie
bij het promoten van ecologische
of sociale kenmerken (Nederlands- en Engelstalig)
Duurzaamheidsinformatie bpfBOUW BeterExcedent regeling
Samenvatting productinformatie bpfBOUW BeterExcedent regeling


Precontractuele informatie volgens
wettelijk voorgeschreven
bijlage
Precontractuele informatie bpfBOUW BeterExcedent
Periodieke rapportage
volgens wettelijk voorgeschreven
bijlage
Periodieke rapportage 2023 bpfBOUW BeterExcedent