Regelgeving

Twee collega's lachend in de bouwkeet

Wij willen open zijn over hoe wij duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico’s meenemen in ons beleggingsbeleid in lijn met de EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Het bestuur van bpfBOUW heeft uitvoerende taken op het gebied van vermogensbeheer gedelegeerd aan APG en Bouwinvest. APG en Bouwinvest laten door middel van een In Control Statement zien dat zij de interne processen onder controle hebben.

Verplichte opmerking o.g.v. SFDR:

Deze pagina is aangepast per 1 januari 2023 naar aanleiding van de algemene
terugkoppeling door AFM over de wijze waarop pensioenfondsen het eerste
deel van SFDR (Level 1) hebben geïmplementeerd en de inwerkingtreding per
1 januari 2023 van het tweede deel van SFDR (Level 2).

Taxonomieverordening

In de SFDR staat dat financiële partijen volledige en juiste informatie moeten geven over hun duurzame beleggingen. Deze regels gelden ook voor bpfBOUW. Hiermee moedigt de Europese Commissie investeringen in duurzame activiteiten aan. Bovendien kan iedereen zien hoe duurzaam een financiële partij is.

Meetinstrument
De Europese Commissie heeft de Taxonomieverordening opgesteld om een meetinstrument te hebben om te toetsen of een belegging is een duurzame belegging is in de zin van de SFDR. Deze taxonomie is ook bekend als de EU Verordening 2020/852. 

De pensioenregeling van bpfBOUW promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot doel in de zin van de SFDR. 

Hieronder lees je de SFDR-informatie van bpfBOUW.

BpfBOUW neemt duurzaamheidsrisico’s integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen.

We richten ons op beleggingen waarvan we op lange termijn een aantrekkelijk rendement verwachten. Een rendement dat volgens ons het risico dat bij beleggen hoort waard is. Het bestuur van bpfBOUW beoordeelt hoeveel risico passend is voor het fonds. Het gaat om het nemen van verantwoorde en afgewogen risico’s. Een mogelijk risico voor beleggingen is het duurzaamheidsrisico. De SFDR definieert het duurzaamheidsrisico als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

Zo kunnen investeringen worden geraakt door fysieke klimaatschade, bijvoorbeeld een investering in een bedrijf die actief is in gebieden met extreme waterschaarste. Door afnemende biodiversiteit worden beleggingen in niet-duurzame landbouw risicovoller. Maar ook sociale onrust of corruptie kan de waarde van een belegging negatief beïnvloeden. Let wel, zowel duurzame als niet-duurzame beleggingen zijn potentieel blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s.

BpfBOUW vindt dat voor de beleggingsportefeuille duurzaamheidsrisico’s adequaat beheerst moeten worden. Wij verwachten dat aandacht hebben voor zowel duurzaamheidsfactoren als duurzaamheidsrisico’s ons beter in staat stelt om waarde te creëren op de lange termijn.

De SFDR definieert het duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”.

Wij vinden het belangrijk dat de vermogensbeheerders APG en Bouwinvest bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijken, maar ook naar duurzaamheidsfactoren, zoals aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Goed bestuur gaat onder andere over toezicht, verantwoording en medezeggenschap. Ook verwachten wij van hen dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefenen op de ondernemingen waarin we beleggen. Dit om hun financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om ze aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.

Wij hebben een beleid voor Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Hier kunt u ons Verantwoord Beleggen beleid lezen.

Wij hebben een verklaring omtrent ongunstige effecten opgesteld. Voordat wij beleggingsbeslissingen nemen kijken wij namelijk actief naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping.

Hier vind je meer informatie over hoe negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt bij het beleggen.

Voor bpfBOUW zijn goede en gekwalificeerde bestuurders erg belangrijk. We willen dat de beste bestuurders bij ons komen werken en bij ons blijven. Dit geldt ook voor onze leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht en onze adviseurs en medewerkers. Daarom geven we deze mensen een gepaste vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is, staat in ons beloningsbeleid.

In ons beloningsbeleid spelen duurzaamheidsrisico’s geen specifieke rol. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht om onzorgvuldig handelen niet uit te lokken. Dat zie je ook terug in ons beloningsbeleid: we delen geen bonussen uit en hebben alleen vaste vergoedingen. Daarmee halen we de prikkel weg tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

Hier vind je de samenvatting van ons beloningsbeleid.

Onze pensioenregeling promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen in de zin van de SFDR tot doel.

Volgens de SFDR is de pensioenregeling van bpfBOUW een financieel product. Daarom moeten wij per 1 januari 2023 op de website (volgens een verplicht model en aan de hand van zeven vaste vragen) aanvullende informatie vermelden. De SFDR noemt die extra informatie “precontractuele informatie”. We moeten dat niet alleen doen voor onze pensioenregeling maar ook voor onze Beterexcedentregeling.

Duurzaamheidsinformatie Pensioenregeling
Duurzaamheidsinformatie BeterExcedentregeling
Precontractuele informatie Pensioenregeling
Precontractuele informatie BeterExcedentregeling