Privacy en het gebruik van uw gegevens

 Moeder en dochter zitten samen aan de keukentafel achter een laptop

Om de pensioenovereenkomst voor u uit te voeren, heeft bpfBOUW (persoons)gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, hoeveel salaris u krijgt en wat uw rekeningnummer is. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.

Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BpfBOUW verwerkt gegevens van de volgende personen: 

 • iedereen voor wie wij het pensioen regelen
 • iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen
 • iedereen die onze website bezoekt
 • iedereen met wie wij contact hebben

BpfBOUW krijgt de gegevens van u, maar ook van bijvoorbeeld uw werkgever, het UWV (als u arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente. Of wanneer u zelf contact heeft met bpfBOUW.

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres)
 • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief, post-digitaal en/of klantpanel)
 • Pensioengegevens (bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, welke pagina’s u bezoekt op onze website, open- en clickgedrag via onze e-mails, voorkeuren, meningen, onderzoeksgegevens, behoeften gebruik van social media van het fonds of contact met de klantenservice). U kunt beïnvloeden wat we op dit gebied vastleggen.
 • Gegevens vanuit mijnpensioenoverzicht.nl. Alleen als u Overzicht & Inzicht gebruikt en deze gegevens zelf ingevoerd heeft.

 • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om uw pensioenrechten of aanspraken op (aanvullende) inkomensverzekeringen zorgvuldig en juist te berekenen, u daarover tijdig en correct te informeren en uw uitkering stipt uit te betalen.
 • Om contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen.
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.
 • Om u in Overzicht & Inzicht (als u dit gebruikt) overzicht en inzicht van uw inkomen voor later te geven.
 • Voor interne analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening voor u verbeteren.
 • Om communicatie over uw pensioenzaken via verschillende communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken.

Daarvoor koppelt, combineert en analyseert bpfBOUW beschikbare (persoons)gegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden: 

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst waarbij u partij bent.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van bpfBOUW.
 • U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. U mag uw toestemming intrekken. De manier waarop u dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting als u bij ons pensioen opbouwt of krijgt. Bij het niet verstrekken van gegevens kan het zijn dat wij u niet tijdig of correct kunnen informeren en uw uitkering niet (correct) kunnen uitbetalen.

Wij delen uw gegevens met derde partijen wanneer wij: 

 • werkzaamheden aan een derde partij uitbesteden. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals bpfBOUW hen voorschrijft; 
 • wettelijk verplicht zijn om uw gegevens met een derde partij te delen. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Pensioenregister; 
 • of de derde partij toestemming van u hebben gekregen om gegevens met deze derde partij te delen. 

Wij verstrekken niet meer gegevens aan derde partijen dan noodzakelijk is voor de verwerking die zij uitvoeren.

Wij maken gebruik van profiling om onze communicatie en dienstverlening met u beter op uw persoonlijke situatie af te stemmen. Hoe doen wij dit? Op basis van de gegevens die wij van u hebben, wordt bepaald in welke doelgroep u ingedeeld wordt. Deze doelgroepen bepalen op welke wijze met u wordt gecommuniceerd en waarover.

Wilt u niet dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken? Dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken via onze website. 

Wij willen voorkomen dat iemand anders dan u een verzoek doet over het gebruik van uw gegevens. Daarom zullen wij vaststellen of u zelf dit verzoek naar ons heeft gestuurd. Lukt dat niet met de gegevens die wij al hebben? Dan bellen wij u of vragen wij aanvullende gegevens aan u. Wij benaderen u binnen een maand.

BpfBOUW maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie Waarvoor verwerkt bpfBOUW uw gegevens?). En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet. In Overzicht & Inzicht wordt aan u toestemming gevraagd om aanvullende gegevens op te slaan en te gebruiken voor het geven van overzicht en inzicht in uw financiële situatie. Hieronder vallen gegevens die door u worden geüpload en gegevens die u zelf invoert. Zodra u uitlogt, blijven deze gegevens en de laatste berekening opgeslagen zodat deze voor u beschikbaar zijn als u de volgende keer weer inlogt. Na het intrekken van de toestemming verwijdert bpfBOUW onmiddellijk deze opgeslagen gegevens en de laatste berekening die is gemaakt. De aanvullende gegevens worden tot uiterlijk twee jaar na de laatste inlog bewaard.

Uw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten bpfBOUW worden bekeken.

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht.

E-mail ons over uw persoonsgegevens

Recht op inzage

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

Recht op correctie van gegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn. In Overzicht & Inzicht kunt u geen gegevens aanpassen.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over u zelf gaan.

Recht op verwijdering

U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt alleen gebruikmaken van dit recht indien: 

 • de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
 • u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie over bpfBOUW, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst/het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Dat kan in de volgende situaties:

 • u stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben ter discussie;
 • de verwerking van uw gegevens is onrechtmatig en u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden gewist;
 • als het pensioenfonds de gegevens niet meer nodig heeft, maar u ze wel nodig heeft voor het voeren van een rechtszaak tegen het pensioenfonds of derden;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waarop het pensioenfonds niet meteen beslist.
  • Beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij:
  • er alleen sprake is van opslag van gegevens;
  • u toestemming heeft gegeven;
  • verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen via onze website

Wij willen voorkomen dat iemand anders dan u een verzoek doet over het gebruik van uw gegevens. Daarom zullen wij vaststellen of u zelf dit verzoek naar ons heeft gestuurd. Lukt dat niet met de gegevens die wij al hebben? Dan bellen wij u of vragen wij aanvullende gegevens aan u. Wij benaderen u binnen een maand.

Wilt u een klacht indienen?

Bent u het niet eens met de manier waarop bpfBOUW uw persoonsgegevens verwerkt? Of met de reactie die u van ons heeft ontvangen? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens met ons? Dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE AMSTERDAM

Of maak gebruik van ons contactformulier.

BpfBOUW heeft zelf geen functionaris gegevensbescherming. BpfBOUW heeft de verwerking van persoonsgegevens uitbesteed aan APG. APG heeft wel een functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris ziet erop toe dat APG bij die verwerking van persoonsgegevens de verplichtingen uit privacy wet- en regelgeving naleeft. Het e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming is functionarisgegevensbescherming@apg.nl.

BpfBOUW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Dit doen we in ieder geval wanneer we nieuwe persoonsgegevens gaan verwerken. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt in augustus 2022.