Regelgeving

Wij willen open zijn over hoe wij duurzaamheid meenemen in ons beleggingsbeleid. Daarmee voldoen we aan de afspraken om de juiste informatie beschikbaar te stellen. Deze afspraken staan in de EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Taxonomieverordening

In de SFDR staat dat financiële partijen volledige en juiste informatie moeten geven over hun duurzame beleggingen. Deze regels gelden ook voor bpfBOUW. Hiermee moedigt de Europese Commissie investeringen in duurzame activiteiten aan. Bovendien kan iedereen zien hoe duurzaam een financiële partij is.
 
Duurzaam of niet?

De Europese Commissie heeft de Taxonomieverordening opgesteld om te toetsen of een belegging duurzaam is. Deze taxonomie is ook bekend als de EU Verordening 2020/852. Met een taxonomie kun je zaken ordenen. Zo weten beleggers hoe duurzaam hun belegging is. En hoe transparant ze erover moeten zijn. 
 
Toekomstige beleggingen

BpfBOUW heeft op dit moment geen plannen om te beleggen in activiteiten zoals die in de taxonomie zijn genoemd. Dit gaat om economische activiteiten die ecologisch duurzaam zijn volgens de Taxonomieverordening. Daarom hoeven we geen aanvullende productinformatie te geven over onze investeringen. Dit blijkt uit artikel 6 van de Taxonomieverordening. 
 
Duurzame beleggingen nastreven

Wij onderzoeken samen met vermogensbeheerder APG de mogelijkheden om in de toekomst beleggingen na te streven die aantoonbaar voldoen aan de Taxonomieverordening. Hiervoor hebben we ten aanzien van onze beleggingen meer betrouwbare, actuele en controleerbare duurzaamheidsdata nodig.
 
Bovendien zijn de criteria van alle zes milieudoelstellingen in de taxonomie nog niet definitief. We hebben alle criteria nodig om onze beleggingen op de taxonomie af te stemmen.
 
Hieronder leest u de SFDR-informatie van bpfBOUW:
Wij vinden het belangrijk dat de vermogensbeheerders APG en Bouwinvest bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijken, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van hen dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefenen op de ondernemingen waarin we beleggen. Dit om hun financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om ze aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.
 
Wij hebben een beleid voor Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Hier kunt u ons Verantwoord Beleggen beleid lezen.  
Wij hebben een verklaring omtrent ongunstige effecten opgesteld. Voordat wij beleggingsbeslissingen nemen kijken wij namelijk actief naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping.
 
Hier vindt u meer informatie over hoe negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt bij het beleggen. 
Ons beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, adviseurs en medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Ons huidige beloningsbeleid heeft nog geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s en is daarop nog niet expliciet afgestemd. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen.
 
Iedere 3 jaar beoordelen wij opnieuw het beloningsbeleid. Bij de volgende beoordeling van het beloningsbeleid in 2022 heeft het bestuur het voornemen om informatie op te nemen over de wijze waarop dat beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. 
 
Onze pensioenregeling promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot belangrijkste doel. Wij kunnen deels investeren in beleggingen die duurzaamheid tot doel hebben, bijvoorbeeld in beleggingen die volgens de EU-classificatie duurzaam zijn.
 
Hier vindt u een overzicht van de duurzaamheidskenmerken van onze beleggingen.