Regelgeving

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid. Daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Taxonomieverordening

Waar de SFDR toeziet op informatieverstrekking over duurzaamheid is de EU Verordening 2020/852, beter bekend als de Taxonomieverordening, een leidraad voor duurzaam beleggen op milieugebied. Op deze website spreekt bpfBOUW geen intenties uit om te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten in overeenstemming met de Taxonomieverordening. Als gevolg daarvan is bpfBOUW momenteel niet verplicht om de aanvullende productinformatie op grond van artikel 6 van de Taxonomieverordening te verstrekken. 
 
BpfBOUW zal in samenwerking met haar vermogensbeheerder APG de mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst Taxonomie-afgestemde beleggingen na te streven en aantoonbaar te maken. De technische screeningscriteria voor de eerste twee milieudoelstellingen (klimaatmigratie en klimaatadaptatie) aan de hand waarvan ecologisch duurzame activiteiten kunnen worden getoetst, zijn pas in december 2021 definitief geworden. De technische screeningscriteria voor de overige vier milieudoelstellingen volgen nog.
 
Om de Taxonomie-afstemming aan te tonen zijn voor alle beleggingen meerdere specifieke kwantitatieve gegevens nodig. Op dit moment is nog onvoldoende betrouwbare, tijdige en controleerbare data beschikbaar om de Taxonomie-afstemming te beoordelen. 
 
Hieronder leest u de SFDR-informatie van bpfBOUW:
Wij vinden het belangrijk dat de vermogensbeheerders APG en Bouwinvest bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijken, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van hen dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefenen op de ondernemingen waarin we beleggen. Dit om hun financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om ze aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.
 
Wij hebben een beleid voor Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Hier kunt u ons Verantwoord Beleggen beleid lezen.  
Wij hebben een verklaring omtrent ongunstige effecten opgesteld. Voordat wij beleggingsbeslissingen nemen kijken wij namelijk actief naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping.
 
Hier vindt u meer informatie over hoe negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt bij het beleggen. 
Ons beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, adviseurs en medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Ons huidige beloningsbeleid heeft nog geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s en is daarop nog niet expliciet afgestemd. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen.
 
Iedere 3 jaar beoordelen wij opnieuw het beloningsbeleid. Bij de volgende beoordeling van het beloningsbeleid in 2022 heeft het bestuur het voornemen om informatie op te nemen over de wijze waarop dat beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. 
 
Onze pensioenregeling promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot belangrijkste doel. Wij kunnen deels investeren in beleggingen die duurzaamheid tot doel hebben, bijvoorbeeld in beleggingen die volgens de EU-classificatie duurzaam zijn.
 
Hier vindt u een overzicht van de duurzaamheidskenmerken van onze beleggingen.