Positieve rendementen en toepassing nieuwe prognosetafel leiden tot stijging actuele dekkingsgraad bpfBOUW

19 oktober 2020

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind september 2020 vastgesteld op 106,4 procent. Dat is 0,7 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind juni 2020.

Positief rendement

BpfBOUW behaalde in het derde kwartaal van 2020 een totaalrendement van 2,4%. Voor het tweede opeenvolgende kwartaal werd het resultaat bepaald door het herstel op aandelenmarkten, na de grote daling in maart. Onderliggend was sprake van het verder uiteenlopen van sectorrendementen als gevolg van de Covid-crisis. Rentes zijn in Q3 verder gedaald. Dit zorgde voor positieve resultaten op de renteafdekking (Vastrentende waarden en Renteswaps tezamen). Daarnaast behaalden ook Alternatieve beleggingen per saldo een licht positief resultaat dit kwartaal.

In het 3e kwartaal is het rendement van de vastgoedportefeuille licht positief en is de impact van Covid-19 op het vastgoedrendement beperkt gebleven. Alle Nederlandse sectorfondsen, met de woningportefeuille als uitschieter, dragen positief bij aan het rendement. De hotel- en winkelportefeuille laten een lichte waardedaling zien, die gecompenseerd wordt door de ontvangen huurinkomsten. De internationale vastgoedinvesteringen dragen op totaal niveau negatief bij aan het rendement, uitgezonderd voor de regio Azië/Pacific en de allocatie naar beursgenoteerd vastgoed.

Nieuwe prognosetafel 2020 Actuarieel Genootschap

Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft onlangs een nieuwe prognosetafel AG2020 gepubliceerd. In deze nieuwe prognosetafel zijn de sterftecijfers van de Nederlandse bevolking over 2018 en 2019 meegenomen. Uit de prognosetafel AG2020 blijkt dat de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen enigszins naar beneden is bijgesteld. De gevolgen van COVID-19 zijn in de cijfers niet meegenomen. Volgens het AG zijn de langetermijneffecten van COVID-19 nog niet bekend. De lagere levensverwachting in de prognosetafel AG2020 heeft een verlagend effect op de verplichtingen van bpfBOUW. BpfBOUW heeft besloten de nieuwe prognosetafel in de derde kwartaalcijfers 2020 te verwerken. Dit is in lijn met de wijze waarop bpfBOUW eerder omging met de publicatie van nieuwe prognosetafels.

Vermogen stijgt harder dan verplichtingen, stijging actuele dekkingsgraad

De totale verplichtingen van bpfBOUW daalden in het derde kwartaal met 0,69 miljard euro en bedragen 63,96 miljard euro. De daling wordt veroorzaakt door toepassing van de nieuwe prognosetafel AG2020 (-/- 2,5%). De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is in het derde kwartaal gedaald van 0,32% eind juni naar 0,27% eind september. Hierdoor stegen de verplichtingen met 1,4%. Per saldo zijn de verplichtingen in het derde kwartaal met 1,1% gedaald.

Het vermogen steeg met 2,5%. Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad in het derde kwartaal met 3,7 procentpunt. DNB maakte bekend dat per 1 januari 2021 de nieuwe rekenregels voor de berekening van de pensioenverplichtingen stapsgewijs ingaan. Dit zal een beperkt negatief effect op de dekkingsgraad hebben. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,7 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: De hoge dekkingsgraden uit het derde kwartaal 2019 hebben plaatsgemaakt voor de lagere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het derde kwartaal 2020.

Plan van aanpak voor nadere uitwerking Pensioenakkoord

De uitwerking van het Pensioenakkoord zal zich vertalen in consultatiedocumenten voor de voorgestelde wet- en regelgeving in de aanloop naar het nieuw pensioencontract, met beoogde ingangsdatum per 1 januari 2026. BpfBOUW draagt constructief bij om de transitie naar het nieuwe pensioencontract op een zo soepel mogelijke wijze te laten verlopen. Dit vereist een goede routekaart en intensief overleg met sociale partners en alle andere belanghebbenden bij het pensioenfonds. BpfBOUW stelt een Plan van Aanpak op om dit in goede banen te leiden.

 

 Rendement Q3 - 2020Rendement YTD - 2020
Totaal rendement op beleggingen  2,6%   3,7%
Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking
  2,4%   0,1%
Aandelen   4,1%  -2,5%
Vastrentende waarden   0,1%   3,6%
Vastgoed  1,2%  -0,2%
Alternatieve beleggingen  1,8%-10,2%
Renteafdekking  0,2%   3,7%
Valuta afdekking  0,9%  -0,8%


Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – derde kwartaal 2020

 Gewicht per ultimo Q3 2020
Aandelen24,5%
Vastrentende waarden44,2%
Vastgoed16,3%
Alternatieve beleggingen13,1%
Cash / overlay  1,9%
Totaal100,0%

Bekijk ook: