Aanvullingsregeling Afbouw

U bouwt pensioen op in de basisregeling van bpfBOUW. Daarnaast bent u deelnemer in de aanvullingsregeling van Afbouw. Daar zijn regels aan verbonden.

Tot en met 31 december 2015 was het extra pensioen dat u opbouwde voorwaardelijk. Dit wil zeggen dat u aan bepaalde regels moest voldoen om recht te hebben op deze extra pensioenaanspraken. De extra pensioenaanspraken zijn vanaf 1 januari 2016 definitief toegekend.

Let op!

  • Werkte u in deeltijd? Dan krijgt u een lagere aanvulling.
  • Bent u tussen 1 januari 2006 en 31 december 2015 gestopt met uw deelname aan de aanvullingsregeling? Dan krijgt u een lagere aanvulling en dus een lager pensioen. Hoe langer de onderbreking, hoe lager uw aanvulling.
  • Neemt u niet deel aan de aanvullingsregeling op 31 december 2015? Dan krijgt u geen aanvulling.

Bekijk ook:

  • u heeft in de tweede helft van 2005 een actief dienstverband in de sector gehad. Uw werkgever heeft toen vroegpensioenpremie of VUT-premie voor u betaald;
  • u was op 31 december 2015 deelnemer aan de aanvullingsregeling.

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Heeft u vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoeft u geen lid te zijn van een vakbond.