Aanvullingsregeling Natuursteen

U bouwt pensioen op in onze basisregeling. Daarnaast was u deelnemer in de aanvullingsregeling Natuursteen. Deze regeling liep tot 1 januari 2021. U heeft mogelijk recht op extra pensioen uit deze regeling.

Elk jaar verhoogden wij uw pensioen met een stukje van de aanvulling (1/15 deel per jaar), als u aan de regels voldeed. We deden dit 15 jaar lang. Als u 60 werd binnen die 15 jaar, verhoogden wij uw pensioen sneller. Was u op 31 december 2020 nog geen 60? Dan hebben wij op die datum voor de laatste keer uw pensioen verhoogd. Heeft u recht op dit extra pensioen? Dan ziet u het bedrag in Mijn Bouwpensioen en op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021.

 

Let op!

  • Werkte u in deeltijd? Dan kreeg u minder extra pensioen.
  • Stopte u tussendoor met uw deelname aan de aanvullingsregeling Natuursteen? Dan kreeg u minder extra pensioen. Hoe langer u stopte, hoe minder extra pensioen u kreeg.
  • Was u op 31 december 2020 werkloos, arbeidsongeschikt, eigen baas of bleef u in dienst maar kreeg u geen loon? Of bouwde u pensioen premievrij op? U was dan geen deelnemer meer aan de aanvullingsregeling. Daardoor kreeg u een lager extra pensioen. Zette u de aanvullingsregeling vrijwillig voort? En betaalde u zelf de premies? Dan had u wel recht op het extra pensioen als u aan alle regels voldeed.

Bekijk ook:

U heeft in de tweede helft van 2005 een actief dienstverband in de sector gehad. Uw werkgever heeft toen vroegpensioenpremie of VUT-premie voor u betaald. En u moet op 31 december 2020 deelnemer zijn aan de aanvullingsregeling.

 

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Heeft u vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoeft u geen lid te zijn van een vakbond.