Verantwoord beleggen

 Bouwvakker meet balk

Verantwoord beleggen is een vast onderdeel van het beleggingsbeleid van bpfBOUW. Een goed pensioen bieden en duurzaam wonen, werken en leven: dat is waar wij als pensioenfonds voor de Nederlandse bouwsector voor staan.

Het is onze overtuiging dat verantwoord beleggen bijdraagt aan een goed pensioen. Verantwoord beleggen helpt bij het behalen van een goed rendement en verlaagt financiële risico’s op de lange termijn. Met ons Verantwoord Beleggen beleid 2021-2025 zetten we ons in voor duurzaam wonen, werken en leven. In het beleid geven we voorrang aan ambities voor de thema's klimaat, goede arbeidsomstandigheden en hergebruik van materialen (circulariteit).

Voor ons ambities op het thema klimaat formuleerden wij een apart Klimaatactieplan. In dit document lichten wij onze doelstellingen op klimaat per beleggingscategorie verder toe. 

Ook nemen wij graag verantwoordelijkheid voor een gezond fiscaal beleid. Wij willen met onze beleggingen een bijdrage leveren aan het welzijn van de maatschappij. Het betalen van belasting speelt hierbij een belangrijke rol. In ons Fiscaal Beleid lichten wij onze ambities toe.

Als grote belegger gebruiken we onze invloed  om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te stimuleren bij de bedrijven en het vastgoed waarin we beleggen. Dat doen we door in gesprek te gaan en onze verwachtingen over te brengen. Bekijk met welke bedrijven we in gesprek zijn en waarover op onze lijst met engagements.

Bij het aanwenden van onze invloed handelen we volgens de beginselen van de Nederlandse Stewardship Code. Om deze reden sluit bpfBOUW zich aan bij het Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid zoals uitgewerkt door onze vermogensbeheerder APG en bij het Shareholder Rights Directive II-beleid dat Bouwinvest voor ons uitvoert. In deze documenten staat hoe wij invulling geven aan onze verantwoordelijkheden als aandeelhouder in beursgenoteerde bedrijven en onze rol als verantwoorde langetermijnbelegger. 

Het Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid verwijst ook naar ons Corporate Governance Raamwerk en het Beleid omtrent Belangenverstrengeling van onze vermogensbeheerder APG. In het Raamwerk staan de onderliggende principes en verwachtingen ten aanzien van corporate governance en de bedrijven waarin wordt belegd. In het Belangen verstrengelingbeleid is te vinden hoe werkelijke en potentiële belangenconflicten worden geïdentificeerd, beheerst en eventueel opgelost.

Daarnaast maken we actief gebruik van onze rechten als aandeelhouder. Hier publiceren we ons meest recente stembeleid. Bekijk hoe wij hebben gestemd op aandeelhoudersvergaderingen.

Het is ons beleid om niet te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij het maken van tabak, kernwapens, clusterbommen, landmijnen, chemische- en biologische wapens. Ook beleggen wij niet in (staats)obligaties van landen waarvoor een bindend VN- of EU-wapenembargo van kracht is. Deze regel is van toepassing op obligaties uitgegeven door centrale en lokale overheden, overheidsgerelateerde organisaties (waterschappen, provincies, etc.) en bedrijven die volledig eigendom zijn van overheden (100% state-owned bedrijven) van deze landen.

Bekijk de lijst met bedrijven en (staats)obligaties die wij uitsluiten.

Wij publiceren vier keer per jaar een overzicht van:

BpfBOUW is open over hoe we de pensioengelden van onze deelnemers beheren. Europese regelgeving vraagt dit ook van ons. Dit gaat om de herziene Richtlijn Aandeelhoudersrechten en de Verordening voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector.

Wij beleggen de pensioengelden niet zelf, maar besteden dit uit aan onze vermogensbeheerders APG en Bouwinvest. Hierover hebben we afspraken gemaakt in vermogensbeheerovereenkomsten. We lichten de belangrijkste elementen uit deze overeenkomsten hieronder toe, zoals het belang van beleggen voor de lange termijn en hoe we onze vermogensbeheerders hierop beoordelen en belonen.

 

Het belang van de lange termijn

Hoe zorgen we ervoor dat onze vermogensbeheerders de beleggingsstrategie en beslissingen afstemmen op onze lange-termijnverplichtingen? Dit geven we aan in het beleggingsbeleid dat we hebben opgesteld en dat APG en Bouwinvest namens ons uitvoeren. In dit beleid staat bijvoorbeeld dat we verantwoord beleggen belangrijk vinden en dus een lange-termijnblik hebben. Dit past ook bij een pensioenfonds, dat per definitie op de lange termijn is gericht.

We zijn zelfs van mening dat juist deze lange termijn ons een concurrentievoordeel biedt. We laten ons niet leiden door de waan van de dag, maar profiteren van structurele ontwikkelingen op de lange termijn. Eén van onze beleggingsovertuigingen is dan ook “Geduld wordt beloond”.

Meer weten?

In het document 'Samenwerking bpfBOUW met uitvoeringsorganisaties' vind je meer informatie.

BpfBOUW heeft deelgenomen aan het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB). Daarin maakten Nederlandse pensioenfondsen afspraken met de overheid, vakbonden en milieu- en maatschappelijke organisaties om misstanden te voorkomen bij de bedrijven waarin ze beleggen. Zoals in het IMVB-convenant is afgesproken, implementeerde bpfBOUW de OESO-richtlijnen in het beleid. De regels houden onder meer in dat:

  • We de negatieve gevolgen van onze beleggingen op mens en milieu vaststellen en beoordelen;
  • we onze invloed als belegger gebruiken om deze gevolgen te voorkomen of verminderen.

Het IMVB-convenant werd eind 2022 afgesloten. BpfBOUW blijft gecommitteerd aan de eerder gemaakte afspraken. Zo rapporteren wij ieder jaar over de resultaten van de dialogen met bedrijven (engagements). Hier lichten we toe hoe we de stappen van de OESO due diligence richtlijnen hebben ingericht.

Wij vinden het belangrijk transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid. Dat is een onderdeel van ons Verantwoord Beleggingsbeleid en daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wat houdt dit precies in?

Bekijk hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid.