Verantwoord beleggen

In het verslag verantwoord beleggen 2017 leggen wij uit hoe wij in ons beleid rekening houden met onze omgeving.

Tevens leest u welke resultaten we in 2017 hebben behaald.

De pensioenpremie die u en uw werkgever elke maand betalen, wordt belegd. Dit doen we omdat beleggen op de lange termijn meer oplevert dan sparen. Een hoog rendement op de beleggingen vinden we belangrijk, maar dat moet wel op een verantwoorde manier. Als we beleggen, moet dat niet alleen financieel wat opleveren, we kijken ook of de bedrijven waarin we beleggen zich houden aan het milieu- en sociaal beleid.

We vinden het belangrijk om duurzaam te beleggen. In activiteiten die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke- en milieuproblemen. Voorbeelden zijn: klimaatverandering, waterschaarste, wateroverlast, vervuiling, verlies van leefgebieden of diersoorten en de behoefte aan microfinanciering.

Als grote belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen. We vinden het belangrijk om deze invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we door met ze in gesprek te gaan. Bij het aanwenden van onze invloed handelen we naar de beginselen van de Nederlandse Stewardship Code. Om deze reden sluit bpfBOUW zich aan bij het beleidsstuk Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid zoals uitgewerkt door onze vermogensbeheerder APG Asset Management. In dit document volgt een toelichting op het uitoefenen van de verantwoordelijkheden van het rentmeesterschap als aandeelhouder.

Dit beleidsstuk verwijst tevens naar het Corporate Governance Raamwerk en het Beleid omtrent Belangenverstrengeling van onze vermogensbeheerder APG Asset Management. In het Raamwerk worden de onderliggende principes en verwachtingen ten aanzien van corporate governance en ondernemingen waarin wordt belegd uiteen gezet. In het Belangenverstrengelingbeleid is te vinden hoe werkelijke en potentiële belangenconflicten worden geïdentificeerd, beheerd en eventueel opgelost.

We proberen daarnaast op elke aandeelhoudersvergadering ons stemrecht te gebruiken.

Bekijk hoe wij stemden op aandeelhoudersvergaderingen

Het is ons beleid om niet te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij het maken van clusterbommen, landmijnen, chemische- en biologische wapens. Bekijk onze lijst met bedrijven die wij uitsluiten.