Verantwoord Beleggen

Verantwoord beleggen is een vast onderdeel van het beleggingsbeleid van bpfBOUW. Een goed pensioen bieden en duurzaam wonen, werken en leven: dat is waar wij als pensioenfonds voor de Nederlandse bouwsector voor staan.

Het is onze overtuiging dat verantwoord beleggen bijdraagt aan een goed pensioen. Omdat het helpt een goed rendement te behalen en financiële risico’s op de lange termijn vermindert. In ons vernieuwde Verantwoord Beleggen beleid 2021-2025 leggen we de nadruk op duurzaam wonen, werken en leven. Dit betekent dat we onze beleggingen vooral gaan richten op de thema’s klimaat, goede arbeidsomstandigheden en hergebruik van materialen (circulariteit).
 

Als grote belegger gebruiken we onze invloed  om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te stimuleren bij de bedrijven en het vastgoed waarin we beleggen. Dat doen we door in gesprek te gaan en onze verwachtingen over te brengen. Bekijk met welke bedrijven we in gesprek zijn en waarover op onze lijst met engagements.

Bij het aanwenden van onze invloed handelen we volgens de beginselen van de Nederlandse Stewardship Code. Om deze reden sluit bpfBOUW zich aan bij het Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid zoals uitgewerkt door onze vermogensbeheerder APG Asset Management en bij het Shareholder Rights Directive II-beleid dat Bouwinvest voor ons uitvoert. In deze documenten staat hoe wij invulling geven aan onze verantwoordelijkheden als aandeelhouder in beursgenoteerde bedrijven en onze rol als verantwoorde langetermijnbelegger. 

Het Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid verwijst ook naar het Corporate Governance Raamwerk en het Beleid omtrent Belangenverstrengeling van onze vermogensbeheerder APG Asset Management. In het Raamwerk staan de onderliggende principes en verwachtingen ten aanzien van corporate governance en de bedrijven waarin wordt belegd. In het Belangenverstrengelingbeleid is te vinden hoe werkelijke en potentiële belangenconflicten worden geïdentificeerd, beheerd en eventueel opgelost.

Daarnaast maken we actief gebruik van onze rechten als aandeelhouder. Bekijk hoe wij hebben gestemd op aandeelhoudersvergaderingen

Het is ons beleid om niet te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij het maken van tabak, kernwapens, clusterbommen, landmijnen, chemische- en biologische wapens. Ook beleggen wij niet in landen waarvoor een VN- of EU-wapenembargo van kracht is. Bekijk de lijst met bedrijven en landen die wij uitsluiten.
BpfBOUW is open over hoe we de pensioengelden van onze deelnemers beheren. Europese regelgeving (de herziene Richtlijn Aandeelhoudersrechten) vraagt dit ook van ons. Wij beleggen de pensioengelden niet zelf, maar besteden dit uit aan onze vermogensbeheerders APG Asset Management (APG AM) en Bouwinvest. Hierover hebben we afspraken gemaakt in vermogensbeheerovereenkomsten. We lichten de belangrijkste elementen uit deze overeenkomsten hieronder toe, zoals het belang van beleggen voor de lange termijn en hoe we onze vermogensbeheerders hierop beoordelen en belonen.
Samenwerking bpfBOUW met vermogensbeheer

Het belang van de lange termijn

Hoe zorgen we ervoor dat onze vermogensbeheerders de beleggingsstrategie en beslissingen afstemmen op onze lange-termijnverplichtingen? Dit geven we aan in het beleggingsbeleid dat we hebben opgesteld en dat APG AM en Bouwinvest namens ons uitvoeren. In dit beleid staat bijvoorbeeld dat we Verantwoord Beleggen belangrijk vinden en dus een lange-termijnblik hebben. Dit past ook bij een pensioenfonds, dat per definitie op de lange termijn is gericht. We zijn zelfs van mening dat juist deze lange termijn ons een concurrentievoordeel biedt. We laten ons niet leiden door de waan van de dag, maar profiteren van structurele ontwikkelingen op de lange termijn. Eén van onze beleggingsovertuigingen is dan ook “Geduld wordt beloond”.

Meer weten?

In het document 'Samenwerking bpfBOUW met uitvoeringsorganisaties' vindt u meer informatie.
BpfBOUW neemt deel aan het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
(IMVB). Daarin hebben de Nederlandse pensioenfondsen afspraken gemaakt met de overheid, vakbonden en milieu- en maatschappelijke organisaties om misstanden te voorkomen bij de bedrijven waarin ze beleggen. Zoals in het IMVB-convenant is afgesproken, hebben wij de
OESO-regels in ons beleid opgenomen. Die regels houden in dat:
• we de negatieve gevolgen van onze beleggingen op mens en milieu vaststellen en beoordelen;
• we onze invloed als belegger gebruiken om deze gevolgen te voorkomen of verminderen. 

Hier lichten we toe hoe we de zorgvuldige uitvoering (due diligence) van de OESO-regels hebben ingericht.
Wij vinden het belangrijk transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid. Dat is een onderdeel van ons verantwoord beleggingsbeleid en daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wat houdt dit precies in?

Bekijk hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid.