Wat is beleggen?

Zorgen voor goede inkomens voor nu, straks en later. En samen bouwen aan een leefbare wereld en een duurzame toekomst. Dat is waar wij als pensioenfonds voor de Nederlandse bouwsector voor staan. Om dit te bereiken beleggen wij de pensioenpremies. Deze worden door zowel werkgevers als werknemers betaald. De belangen van alle (ex-)deelnemers en gepensioneerden staan daarbij centraal.

Je leest op deze pagina meer over:

 • waarom we beleggen;
 • hoe we dat doen;
 • verantwoord beleggen;
 • wat het kost en oplevert.

BpfBOUW wil haar deelnemers een goed pensioen bieden. Om dit waar te kunnen maken, beleggen we de pensioenpremie die werkgevers en werknemers ons elke maand betalen. Ook houden we zo onze pensioenregeling betaalbaar. Beleggen levert op lange termijn namelijk meer op dan sparen. We richten ons op beleggingen waarvan we op lange termijn een aantrekkelijk rendement verwachten. Een rendement dat volgens ons het risico dat bij beleggen hoort waard is. 

Verantwoord omgaan met mens en milieu

Ook willen we dat de bedrijven en (vastgoed)projecten waarin we beleggen verantwoord omgaan met mens en milieu. En dat ze goed worden bestuurd. Op die manier kunnen we bijdragen aan een duurzame toekomst. Én zorgen voor een goed pensioen voor onze deelnemers.

Bij beleggen houden we 4 doelen voor ogen: 

 • Zorgen dat we genoeg geld hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen;
 • Beleggingskeuzes maken waarbij we kijken naar rendement, risico, kosten en duurzaamheid;
 • Het verhogen van de pensioenen als de prijzen stijgen;
 • Een betaalbare premie.

We beleggen in onder andere vastgoed, aandelen en (staats)obligaties. Dit doen we zowel in Nederland als internationaal. We verdelen ons vermogen dus over verschillende typen beleggingen en regio’s. Zo spreiden we en beheersen we het risico dat hoort bij beleggen. En verkleinen we de kans op verlies.

Beoordelen van risico

Het bestuur van bpfBOUW beslist hoeveel risico er gelopen wordt. En beoordeelt hoeveel risico passend is voor het fonds. Aan de ene kant is het nemen van risico nodig om de ambitie van bpfBOUW waar te kunnen maken. Aan de andere kant neemt de kans op een lager pensioen toe als er meer risico genomen wordt. Het gaat dus om het nemen van verantwoorde en afgewogen risico’s. Hierover laat het bestuur zich goed adviseren door de commissie vermogensbeheer en balansmanagement. Deze commissie adviseert het bestuur over allerlei beleggingszaken op basis van onder andere de volgende informatie:
 

 • Een ALM-studie. ALM staat voor Asset-Liability Management. Deze studie kijkt naar ons vermogen (assets) en naar hoeveel we nu en in de toekomst aan pensioenen moeten betalen (liabilities). En geeft zicht op de gevolgen van de door ons te maken keuzes;
 • Advies van de uitvoerders APG en Bouwinvest; 
 • Advies van onafhankelijke adviseurs.

Onze beleggingsovertuigingen

Op basis van deze informatie stelt het bestuur het beleggingsbeleid vast. Hierbij houden we ook rekening met een aantal punten die we belangrijk vinden: onze beleggingsovertuigingen. Het beleggingsbeleid staat beschreven in de actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn). Hierin staat in welke categorieën het bestuur wil beleggen. En hoeveel er belegd mag worden in elke categorie, zoals vastgoed, aandelen of (staats)obligaties.

Wij willen dat bedrijven en (vastgoed)projecten waarin we beleggen verantwoord omgaan met mens en milieu. En dat ze goed worden bestuurd. Dit wordt ook wel ESG (Environment, Social & Governance) genoemd. Het gaat dan om beleggingen die rekening houden met het milieu, sociale omstandigheden en goed bestuur.

Het is onze overtuiging dat bedrijven die aandacht hebben voor ESG een betere toekomst hebben dan bedrijven die dat niet doen. En dat ze daardoor gemiddeld beter presteren en minder risico met zich meebrengen. 

Bijdragen aan duurzame thema's

Voor de periode 2021-2025 hebben we onze ambities opnieuw vastgesteld en ons beleid verder aangescherpt. Als pensioenfonds voor de bouwsector willen wij onze beleggingen zo inzetten dat ze in Nederland én wereldwijd bijdragen aan een duurzamere manier van wonen, werken en leven. Daarbij staan drie thema’s centraal: klimaatverandering, goede arbeidsomstandigheden en hergebruik van materialen (circulariteit). 

Lees meer op onze pagina over verantwoord beleggen.Beleggen levert op lange termijn meer op dan sparen. Maar wat levert beleggen precies op? En tegen welke kosten? In 2023 zijn onze beleggingen 7,7% meer waard geworden (in 2022 was er een daling van 21,4%). Ons belegd vermogen eind 2023 was 65,1 miljard euro (in 2022 was dit 60,9 miljard euro). Gemiddeld haalden we over de laatste 5 jaar een rendement van 3,0% per jaar.

In 2023 waren de kosten van beleggen als percentage van ons belegd vermogen 0,63%. De kosten die we maken voor beleggen hangen samen met rendement, risico en kwaliteit. BpfBOUW kiest ervoor het vermogen vooral actief te beleggen. Bij actief beleggen is het doel beter te presteren dan de gemiddelde beurskoers (iets dat we passief beleggen noemen). Bijvoorbeeld beter dan de AEX-index. Ook beleggen we als fonds voor de bouw meer dan andere fondsen in niet-beursgenoteerde beleggingen, waaronder in vastgoed. Dat valt ook onder actief beleggen.  

We kiezen voor deze vormen van beleggen omdat we hiermee verwachten een hoger rendement te kunnen behalen en/of het beleggingsrisico te verlagen. Maar dit brengt wel hogere kosten met zich mee, omdat het meer vraagt van onze vermogensbeheerders. Hoger dan wanneer we vooral passief zouden beleggen. Ons doel is die hogere kosten ruimschoots terug te verdienen.

Presteert een vermogensbeheerder zoals afgesproken of zelfs beter? Dan kan bpfBOUW daar een afgesproken prestatievergoeding voor betalen. Dit gebeurde in 2023. We eisen daarbij wel dat de vergoeding binnen de regels valt van beheerst beloningsbeleid. En dat de uitvoerder duidelijk is over de betaalde vergoedingen. In 2023 zorgde onze actieve manier van beleggen echter voor een lager rendement dan het rendement van de benchmark (-1,1% minder). Over de laatste 5 jaar heeft de portefeuille op jaarbasis 0,1% extra rendement behaald ten opzichte van de benchmark. Dit is het extra rendement na aftrek van alle kosten.