999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Jaaroverzicht 2021

BpfBOUW heeft, als enige van de grote pensioenfondsen, de pensioenen in 2022 kunnen verhogen met 1,76%. Daar zijn we blij mee. Ook nemen we voorbereidingen op de komst van een nieuw pensioenstelsel. Wij willen graag open zijn naar deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Zo bouwen we samen aan een inkomen voor nu, straks en later. In dit jaaroverzicht zetten we de belangrijkste ontwikkelingen voor je op een rij.

Een pensioengids waar je op kunt bouwen

BpfBOUW heeft in 2021 gekozen voor een nieuwe strategie, missie en visie. Deze zijn onder meer gebaseerd op ontwikkelingen in de bouw- en pensioensector in Nederland. Daarnaast kijken we ook naar veranderingen in de wereld. We hebben vier strategische speerpunten bepaald: 

  1. Zorgen voor een makkelijke en duidelijke overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 
  2. Informatie bieden aan deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers om hen te helpen bij het maken van passende pensioenkeuzes. 
  3. Toezien op een betrouwbare pensioenadministratie en een sterk en duurzaam beleggingsbeleid.
  4. Bouwen aan een duurzame relatie met deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. 

Het is onze missie om te zorgen voor een goede pensioenuitvoering. Dit doen we voor en samen met alle deelnemers, werkgevers en andere partijen in de bouwnijverheid. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.

BpfBOUW zorgt voor:

160.401

Deelnemers (werknemers die pensioen opbouwen)

370.844 

Ex-deelnemers (werknemers die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij bpfBOUW)

251.791 

Pensioengerechtigden (mensen die een uitkering van bpfBOUW krijgen)

15.092 

Aangesloten werkgevers (werkgevers die zijn aangesloten bij bpfBOUW)

Vernieuwde pensioenstelsel

Het pensioenstelsel gaat veranderen, zodat het beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten. Sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) hebben samen met het kabinet afspraken gemaakt over de aanpassingen in het pensioenstelsel.

In de nieuwe situatie is de pensioenpremie het uitgangspunt. Werkgevers en werknemers leggen gezamenlijk pensioenpremie in. De pensioenpremies worden belegd. Het uiteindelijke pensioenresultaat hangt af van de beleggingsresultaten.

Deelnemers krijgen meer inzicht

Deelnemers krijgen in de nieuwe situatie inzicht in hoe hun individuele pensioenvermogen ervoor staat. Het pensioen wordt dus persoonlijker en transparanter.

Plan van aanpak

Samen met sociale partners heeft bpfBOUW een plan van aanpak gemaakt om uiterlijk 1 januari 2027 over te kunnen stappen naar de nieuwe wetgeving. Zo hebben we gezamenlijke uitgangspunten benoemd waar de pensioenregeling in de nieuwe situatie aan moet voldoen. 

Met een zorgvuldige transitie naar de nieuwe regeling en begeleiding van deelnemers in het maken van keuzes in die nieuwe regeling geeft bpfBOUW niet alleen invulling aan de wettelijke zorgplicht, maar zorgen we ook dat de relatie met de deelnemer, werkgever en overige stakeholders verder wordt verstevigd. Een solide basis om hen mee te nemen in de nieuwe pensioenwereld.

Belangrijkste cijfers 2021

Positief resultaat van het fonds 8,1 miljard euro

Het eigen vermogen van het fonds is gestegen van 7,6 miljard euro naar 15,7 miljard euro. Dat is een stijging van 8,1 miljard euro. In 2020 was dit nog een daling van 0,8 miljard euro. Deze stijging komt onder andere door de goede beleggingsresultaten.

1 Beleggingsrendement 6,9%

In 2021 zijn onze beleggingen 6,9% gestegen (in 2020 was dat 8,9%). Ons belegd vermogen eind 2021 was 77,9 miljard euro (in 2020 was dit 73,2 miljard euro). Gemiddeld haalden we over de laatste 5 jaar een netto rendement van 7,9% per jaar.

2 Beleidsdekkingsgraad 119,3%

Onze dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en in de toekomst te kunnen betalen. In 2021 is onze financiële positie verbeterd. Op 31 december 2021 was onze beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de twaalf dekkingsgraden per einde van de maand in 2021, 119,3% (in 2020 was dit 105,8%). Bekijk meer informatie over de maandelijkse dekkingsgraden.

3 Uitkeringen 1,4 miljard euro

We keren verschillende soorten pensioen uit, zoals het ouderdomspensioen en het pensioen voor nabestaanden. In 2021 keerden we in totaal 1,4 miljard euro uit (in 2020 was dit 1,3 miljard euro).

4 Totale premie 1,0 miljard euro

Werkgevers en werknemers betalen premies voor onze pensioenregeling. Vanaf 2021 betalen ze geen premie meer voor de aanvullingsregelingen. In 2021 waren de premies in totaal 1,0 miljard euro (in 2020 was dit 2,3 miljard euro).

BPFBOUW MAAKT MOEILIJKE TAAL MAKKELIJKER

Digitale communicatie

Wij vinden het belangrijk dat deelnemers begrijpen wat we zeggen en wat we doen. Daarom hebben we moeilijke taal makkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld in onze brieven. Ook verloopt onze communicatie steeds meer digitaal. Zo plaatsten we op onze website video's met uitleg. Daarnaast zijn vrijwel alle aangesloten werkgevers overgestapt op eHerkenning. Dat is een veilige en betrouwbare manier om in te loggen. Honderden organisaties zijn hierbij aangesloten, zoals de overheid en gemeenten.

BpfBOUW maakt video's voor en door onze deelnemers. Met deze video weet je over 2 minuten hoe je kunt beginnen met een hoger of lager pensioenbedrag.

 

Verantwoord beleggen

Als pensioenfonds willen we met onze beleggingen bijdragen aan duurzaam wonen, werken en leven. Dit doen we door te beleggen in bedrijven, vastgoed en projecten die bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ook investeren we in middenhuurwoningen in Nederland en in senioren- en zorgvastgoed. 

De drie thema’s die centraal staan zijn:

1 Tegengaan van klimaatverandering

Icoon windmolen naast huis met zonnepanelen

BpfBOUW wil bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ook zetten we in op de overgang naar hernieuwbare energie. In 2021 verkochten we onze beleggingen in bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet uit kolenmijnen of meer dan 20 procent uit de oliewinning uit teerzand halen. 

In vergelijking met andere grote pensioenfondsen investeert bpfBOUW veel in vastgoed. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de wereld. Daarom willen we onze vastgoedbeleggingen verduurzamen. In 2021 had 71% van de gebouwen in onze Nederlandse vastgoedportefeuille energielabel A (of hoger).

2 Op weg naar circulariteit

Icoon circulariteit

Voor een duurzame toekomst streven we om meer producten en stoffen te hergebruiken. BpfBOUW wil onderzoeken hoe we via onze beleggingen kunnen bijdragen aan de kringloopeconomie. Omdat we veel beleggen in vastgoed, stimuleren we circulair bouwen.

Dit doen we onder meer door onze kennis te delen en samenwerking te stimuleren met onze partners. Wij willen ons op het gebied van verantwoord beleggen blijven ontwikkelen.

3 Goede arbeidsomstandigheden

Icoon bouwvakker metselt muur

BpfBOUW zet zich in voor werk dat gezond en veilig is en waaraan iedereen kan meedoen. En waarvoor een eerlijk loon wordt betaald, zowel in Nederland als in andere landen ter wereld. Ook vinden we het belangrijk dat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om aan de slag te gaan in de bouwsector. Daarom willen we dat op 90% van de bouwplaatsen waarin we beleggen voor deze mensen een werkplek is.

Ook moet werken in de bouw veilig zijn. In 2021 waren 33 van de 39 bouwplaatsen waarin wij beleggen aangemeld als ‘Bewuste Bouwplaats’. Dit betekent dat er extra maatregelen worden genomen op het gebied van veiligheid, milieu en het verminderen van overlast voor de omgeving. Om wereldwijd te zorgen voor een eerlijk loon, is onze vermogensbeheerder APG op ons verzoek in 2021 toegetreden tot het Platform Living Wage Financials (PLWF). BpfBOUW is zelf supporter van dit initiatief. PLWF moedigt bedrijven aan te zorgen voor een eerlijk loon. Dit gaat zowel om hun eigen bedrijfsvoering als om de leveringsketen.

4 Bijdragen aan een goed pensioen

We zijn ervan overtuigd dat verantwoord beleggen bijdraagt aan een goed pensioen. Omdat het helpt een goed rendement te behalen en de financiële risico’s op de lange termijn vermindert. Ook zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een leefbare wereld en een duurzame toekomst.

Visual duurzaam wonen werken en leven
INDEXATIE BPFBOUW WIL EEN GOEDE EN BETAALBARE PENSIOENREGELING HOUDEN

Hogere premie in 2022

De premie van 2021 bedroeg 25,0 procent. De huidige premie zal verder stijgen om de gewenste premie van 28,2 procent te halen. Dit is mede afhankelijk van economische ontwikkelingen. BpfBOUW wil nu en in de toekomst een goede en betaalbare pensioenregeling houden voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt, of al een pensioen van ons ontvangt. De premie die werkgevers en deelnemers betalen is hierbij een belangrijke factor.

In deze video leggen wij je kort uit wat indexatie is en hoe dit wordt bepaald.