Op 30 juni eindigt de zittingstermijn van alle leden van het verantwoordingsorgaan (VO) van bpfBOUW. De leden van het VO hebben zitting voor een periode van 4 jaar. Maar wat is dat eigenlijk, het verantwoordingsorgaan? En wat doet het voor jou?

1. Wat is en doet het VO?

Het VO komt op voor de belangen van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers bij bpfBOUW. Het bestuur en de Raad van Toezicht van bpfBOUW leggen verantwoording af aan het VO. En het VO geeft onder andere een oordeel over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast kent het VO een aantal adviesrechten, zoals over het communicatie- en voorlichtingsbeleid. 

Op wie gaat u stemmen?

2. Wie zitten erin?

Het VO is er voor en door de (gepensioneerde) werknemers en werkgevers in de bouw. De 13 leden van het VO komen op voor de belangen van alle 775.000 mensen die pensioenrechten hebben bij bpfBOUW. Er zijn 4 vertegenwoordigers namens de werknemers, 6 namens de pensioengerechtigden en 3 namens de werkgevers. 

3. Hoe wordt het VO gevormd?

Op 1 juli 2022 komen alle 13 zetels in het VO vrij. De 6 leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, worden gekozen via verkiezingen. De 7 andere leden niet. Die worden voorgedragen door werkgevers- en werknemersorganisaties.

4. Wat doet het VO voor jou?

Het VO houdt het bestuur van bpfBOUW scherp. Werkt het gevoerde beleid? Het VO beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. En adviseert het bestuur vooraf over beleid. Bijvoorbeeld over het beloningsbeleid en over de interne klachten- en geschillenprocedure.

5. Hoe gaat het VO te werk?

Het VO kijkt altijd naar de belangen van verschillende partijen. Het VO beoordeelt zorgvuldig de gevolgen van beleidskeuzes voor actieve deelnemers, niet-actieve deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Hun belangen moet het VO evenwichtig afwegen. Het VO stelt mogelijke oplossingen voor die voor iedereen goed zouden kunnen werken en heeft het bestuur diverse adviezen gegeven.

Voor de vaststelling van de benodigde pensioenpremie door het bestuur kijkt het VO naar de belangen van de betrokken partijen. Een belangrijke vraag is dan of ook het bestuur de regel van evenwichtige belangenafweging goed heeft gevolgd en daar helder over heeft gecommuniceerd.