Aanvullingsregeling Bikudak

U bouwt pensioen op in onze basisregeling. Daarnaast was u deelnemer in de aanvullingsregeling Bikudak. Deze regeling liep tot 1 januari 2021. U heeft mogelijk recht op extra pensioen uit deze regeling.

Tot en met 31 december 2020 was het extra pensioen uit de aanvullingsregeling voorwaardelijk. Dit betekent dat u aan bepaalde regels moest blijven voldoen. Alleen dan heeft u recht op het extra pensioen. Voldeed u op 31 december 2020 aan de regels? Dan is dit extra pensioen per 31 december 2020 toegevoegd aan uw pensioen.

Heeft u recht op het extra pensioen? Dan ziet u het bedrag in Mijn Bouwpensioen en op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. Vanaf 2022 staat dit extra bedrag niet meer apart op uw UPO.

Let op!

  • Voldeed u vóór 31 december 2020 aan alle regels en werd u 60? Dan verhoogden wij op dat moment uw pensioen met het extra pensioen. Voldeed u aan alle regels en was u op 31 december 2020 nog geen 60? Dan verhoogden wij uw pensioen op 31 december 2020.
  • De aanvullingsregeling Bikudak geldt niet voor UTA-werknemers.
  • Werkte u in deeltijd? Dan kreeg u minder extra pensioen.
  • Stopte u tussendoor met uw deelname aan de aanvullingsregeling Bikudak? Dan krijgt u minder extra pensioen. Hoe langer u stopte, hoe lager uw extra pensioen.
  • Was u op 31 december 2020 werkloos, arbeidsongeschikt, eigen baas of bleef u in dienst maar kreeg u geen loon? Of bouwde u premievrij pensioen op? U was dan geen deelnemer meer aan de aanvullingsregeling. Daardoor kreeg u geen extra pensioen. Zette u de aanvullingsregeling vrijwillig voort? En betaalde u zelf de premies? Dan had u wel recht op het extra pensioen als u aan alle regels voldeed.

Extra pensioen 18,6% lager

De cao-partijen in de Bikudak-sector keken elk jaar of er genoeg geld was voor het extra pensioen. Premieverhogingen (voor u en uw werkgever) waren niet voldoende om verlaging te voorkomen. Uit de laatste berekening bleek dat deze verlaging van het extra pensioen nodig was. Dit heeft geen invloed op het pensioen dat u al in onze basisregeling heeft opgebouwd.
  • U heeft in de periode van 1 september 2005 tot 1 april 2006 in de Bikudak-sector gewerkt. Uw werkgever heeft toen premie betaald voor de VUT-regeling.
  • U moest op 31 december 2020 of als u 60 werd deelnemer zijn aan de aanvullingsregeling.

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Toelichting sociaal akkoord 2004 voor Bikudak

Voor de sector Bikudak wordt vanuit de aanvullingsregeling pensioen ingekocht op uw 60-jarige leeftijd of uiterlijk 31 december 2020. Bij eerdere beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling heeft u geen recht op dit pensioen.

Heeft u vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoeft u geen lid te zijn van een vakbond.