Aanvullingsregeling Bikudak

U bouwt pensioen op in de basisregeling van bpfBOUW. Daarnaast bent u deelnemer in de aanvullingsregeling van Bikudak. Daar zijn regels aan verbonden.

De aanvullingsregeling vult uw pensioen aan. Wij verhogen uw pensioen met de aanvulling als u 60 wordt. Bent u op 1 januari 2021 nog geen 60? Dan verhogen wij uw pensioen op 1 januari 2021 met de aanvulling. U moet wel deelnemen aan onze pensioenregeling op het moment dat we uw pensioen verhogen. Zodra het bedrag in uw pensioen zit, blijft het van u.

Let op!

  • De aanvullingsregeling Bikudak geldt niet voor UTA-werknemers.
  • Werkt u in deeltijd? Dan krijgt u een lagere aanvulling.
  • Stopt u tussendoor met uw deelname aan de Pensioenregeling Bouwnijverheid? Dan krijgt u een lagere aanvulling en dus een lager pensioen. Hoe langer u stopt, hoe lager uw aanvulling.
  • Neemt u niet deel aan ons pensioenfonds als u 60 wordt? Dan krijgt u geen aanvulling.
  • Ieder jaar bekijkt het bestuur of er genoeg geld is om de aanvulling te betalen. De cao-partijen bepalen hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. Het is dus niet zeker of u de aanvulling krijgt.
  • U heeft in de periode van 1 september 2005 tot 1 april 2006 in de Bikudak-sector gewerkt. Uw werkgever heeft toen premie betaald voor de VUT-regeling.

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Toelichting sociaal akkoord 2004 voor Bikudak

Voor de sector Bikudak wordt vanuit de aanvullingsregeling pensioen ingekocht op uw 60-jarige leeftijd of uiterlijk 31 december 2020. Bij eerdere beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling heeft u geen recht op dit pensioen.

Heeft u vragen? Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor advies. Voor kosteloos advies van een vakbondsconsulent hoeft u geen lid te zijn van een vakbond.