999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Pensioen 1-2-3: laag 2

 logo pensioen 123- laag 2

Via je werkgever bouw je pensioen bij bpfBOUW op. Dat is in je cao vastgelegd. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen icoon

Ouderdomspensioen

Via je werkgever neem je deel in de pensioenregeling van bpfBOUW en bouw je ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 67 jaar wordt, elke maand zolang je leeft. Je ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen je straks ontvangt van bpfBOUW is afhankelijk van de hoogte van je salaris, de inhoud van de bpfBOUW-pensioenregeling en het aantal jaren dat je pensioen opbouwt.

 

Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst

De pensioenregeling waaraan je deelneemt, is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouw je pensioen op over een gedeelte van je salaris. Je bouwt niet over je hele salaris pensioen op. Dit is omdat wij rekening houden met de AOW. Het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het (maximum) brutoloon min de franchise bouw je jaarlijks 1,738% aan ouderdomspensioen op. Het maximum loon bedraagt per 1 januari 2024 € 69.441,55.

partner pensioenverzekering icoon

Partnerpensioen voor je partner

Partnerpensioen is het pensioen voor je partner als je overlijdt. Je bouwt partnerpensioen op als je werkgever is aangesloten bij bpfBOUW. Meestal is partnerpensioen automatisch geregeld. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, hoef je je partner niet aan te melden. Maar woon je samen of trouw je in het buitenland, dan weten wij dat niet. Wil je regelen dat je partner een partnerpensioen krijgt als je overlijdt?

 • Als je samenwoont: meldt je partner dan aan. Dit kan als je een notarieel samenlevingscontract hebt. 
 • Als je in het buitenland woont en trouwt: stuur of mail ons een kopie van je huwelijksakte.

 

Hoogte partnerpensioen

Hoeveel partnerpensioen je partner krijgt, hangt af van je situatie.
 

 • Werk je in de bouw?
  Je partner krijgt na jouw overlijden het partnerpensioen dat je had kunnen opbouwen tussen 1 januari 2018 en de maand waarin je 67 zou worden. Hier komt 70% van het ouderdomspensioen bij dat je hebt opgebouwd tot 1 januari 2018.
 • Werk je niet meer in de bouw?
  Je partner krijgt dan het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd toen je nog in de bouw werkte.
 • Ben je al met pensioen?
  Je partner krijgt dan het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd totdat je met pensioen ging.

 

Let op!

Het partnerpensioen voor je partner en het wezenpensioen voor je kinderen is lager als je overlijdt op een moment dat je niet meer werkt in de bouwnijverheid. Hoeveel partnerpensioen je partner krijgt, zie je op je Uniform Pensioenoverzicht, in Mijn Bouwpensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Mogelijk recht op Anw-uitkering

Als je overlijdt, heeft je partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Je partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

wezenpensioenverzekering icoon

 

Wezenpensioen voor je kinderen

Het wezenpensioen voor je kinderen is automatisch geregeld. Je hoeft niet aan ons door te geven dat je kinderen hebt. Als je overlijdt, krijgen je kinderen maandelijks een pensioenuitkering. Je kinderen krijgen wezenpensioen tot 18 jaar. Studeren je kinderen? Dan hebben zij recht tot hun 27e zolang zij studeren.

 

Hoogte wezenpensioen

De hoogte van het wezenpensioen is maximaal 6,5% van de laatste pensioengrondslag van de overledene. Dit verdubbelt als beide ouders overlijden. Hoeveel wezenpensioen je kinderen krijgen, zie je op je Uniform Pensioenoverzicht, in Mijn Bouwpensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheidspensioen icoon

 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt bent kun je, afhankelijk van de sector waarin je werkt, recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen). Dit is een maandelijkse aanvulling op je arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. De hoogte van deze aanvulling is afhankelijk van:

 • Je arbeidsongeschiktheidspercentage;
 • Je salaris voordat je arbeidsongeschikt werd; 
 • Of je zelf nog salaris kunt verdienen;
 • Het UWV-dagloon;
 • Het soort WIA-uitkering die je van UWV ontvangt.

 

Premievrije voortzetting van je pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heb je tot je AOW-leeftijd recht op gedeeltelijke voortzetting van je pensioenopbouw. Zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen bij bpfBOUW.

 

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling biedt?

Bekijk het pensioenreglement van bpfBOUW.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

arbeidsongeschiktheidspensioen icoon

Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Werk je onder cao Afbouw, Baksteen of Bikudak en word je arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouw je pensioen op?

pensioen lagen icoon

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor meer informatie over je AOW-leeftijd en voor de AOW-bedragen. Deze worden jaarlijks aangepast. Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

B. Je pensioen dat je via je werkgever opbouwt

De hoogte van dit pensioen vind je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvang je één keer per jaar zolang je pensioen opbouwt bij bpfBOUW. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat je nu hebt opgebouwd. En het pensioen op je 67ste als je tot dat moment bij bpfBOUW blijft opbouwen. Op het UPO vind je ook informatie over het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor je partner en kinderen als je overlijdt. Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vind je een overzicht van al het pensioen dat je hebt opgebouwd in de banen die je hebt gehad.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt

Je kunt zelf een aanvulling regelen op je AOW en het pensioen dat je opbouwt via je werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering (zoals een lijfrente) af te sluiten.

middelloon icoon

Je bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Je bouwt niet over je hele loon pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die je van de overheid ontvangt als je met pensioen gaat. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het (maximum)loon min de franchise bouw je jaarlijks 1,738% aan pensioen op. Het maximumloon bedraagt per 1 januari 2024 € 69.441,55. Het totale pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioenbedrag elke maand, zolang je leeft.

pensioen opbouw icoon

Opbouwpercentage

Dat is het percentage pensioen dat je opbouwt. Elk jaar bouw je pensioen op over een gedeelte van je salaris. Het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over je brutosalaris min de franchise bouw je jaarlijks 1,738% aan ouderdomspensioen op. Over je salaris tot € 69.441,55 bouw je jaarlijks 1,738% ouderdomspensioen op. Dat doe je niet over je hele brutosalaris. In 2024 bouw je over € 17.545 geen pensioen op. Dit is het drempelbedrag. Je bouwt geen pensioen op over dit bedrag omdat je over dat deel vanaf je AOW-leeftijd een AOW-uitkering ontvangt. De hoogte van het franchise kan ieder jaar veranderen.

Stel: je verdient € 35.000 per jaar. De franchise is € 13.000. Je bouwt in dat jaar 1,738% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 22.000. Dat is € 382,36 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

premieverdeling icoon

Jij en je werkgever betalen beiden voor je pensioen

Jij en je werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van je pensioen. Je werkgever houdt de pensioenpremie elke maand in op je loon. Op je loonstrook staat het exacte bedrag dat je betaalt. De premie die de werkgever betaalt staat niet op je loonstrook. Vraag bij je werkgever na of en hoeveel hij bijdraagt aan jouw pensioen. Jij en je werkgever betalen premie voor ouderdoms- en partnerpensioen. De premie wordt berekend over het pensioengevend salaris nadat dit verminderd is met de franchise. Afhankelijk van de sector waarin je werkt, betalen jij en je werkgever daarnaast premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte van de premie verschilt per sector. 

De aanvullingsregeling 55min is op 31 december 2020 geëindigd. Je kreeg het extra pensioen op die datum toegekend als je aan de voorwaarden voldeed.

 

Welke keuzes heb je zelf?

waardeoverdracht icon

Waardeoverdracht

Verander je van baan en ga je daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van je opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met je pensioen gebeurt.
 

 • Is je opgebouwd pensioen € 592,51 bruto per jaar of hoger, dan beslis je zelf of je je pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Het meenemen van je pensioen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Wil je je pensioen niet meenemen? Dan blijf je pensioen bij bpfBOUW staan. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Wij helpen je graag.
 • Is je opgebouwd pensioen minder dan € 592,51 bruto per jaar, dan zorgt bpfBOUW er automatisch voor dat je pensioen meegaat naar je nieuwe pensioenuitvoerder. De financiële situatie van bpfBOUW en je nieuwe pensioenuitvoerder is hierbij niet van belang. BpfBOUW checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft je pensioen bij bpfBOUW.
 • Stopte je pensioenopbouw na 2018 en is je opgebouwd pensioen € 2 bruto per jaar of lager, dan krijg je dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

extra pensioen icoon

Extra pensioen opbouwen

Onze pensioenregeling kent een maximum pensioenloon van € 69.441,55 (2024). Over dit bedrag bouw je automatisch pensioen op bij bpfBOUW. Via de BeterExcedent-regeling kunt je ook pensioen opbouwen over het loon boven deze grens tot een maximum pensioengevend salaris van € 137.800 (2024). Zo loopt je pensioenopbouw gelijk op met het loon dat je ontvangt. Je kunt alleen extra pensioen opbouwen via onze BeterExcedent-regeling als je werkgever deze regeling aanbiedt. Vraag dit na bij je werkgever. Je werkgever meldt je aan voor de BeterExcedent-regeling en draagt de bijhorende premie af. BpfBOUW spreekt jaarlijks met werkgevers af hoe hoog deze premie is. Afhankelijk van de afspraak tussen jou en je werkgever kan deze premie deels of volledig op je loon worden ingehouden.

 • Je kunt kiezen uit twee varianten van de BeterExcedent-regeling:
  Beleggingsvariant: je inleg wordt belegd volgens de richtlijnen van ons beleggingsbeleid. Het pensioenkapitaal dat je met je jaarlijks beschikbare premie opbouwt, wordt op je pensioendatum omgezet in aanvullend pensioen. In deze variant is de hoogte van je aanvullend pensioen afhankelijk van de hoogte van de premie en het behaalde rendement. Je loopt individueel beleggingsrisico totdat je inleg wordt omgezet in aanvullend pensioen.
 • Pensioeninkoopvariant: je inleg wordt jaarlijks omgezet in aanvullend pensioen. Dit gebeurt op basis van het op dat moment aanwezige spaarsaldo. Je ingelegde premie wordt niet belegd en je loopt geen individueel beleggingsrisico.

Maak je geen keuze, dan neem je automatisch deel aan de Beleggingsvariant. Lees meer over de BeterExcedent-regeling.

 

Stabiel of variabel pensioen bij beleggingsvariant BeterExcedent-regeling

Vanaf 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Door deze wet kun je voorafgaand aan je pensioendatum met het opgebouwde pensioenkapitaal uit de beleggingsvariant van de BeterExcedent-regeling kiezen voor een stabiele of variabele pensioenuitkering.

Je kunt shoppen voor een variabel pensioen

BpfBOUW biedt momenteel alleen een stabiel pensioen aan. Daarom heb je de mogelijkheid om je pensioenkapitaal uit de beleggingsvariant over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder, zoals een pensioenfonds of verzekeraar, als zij je een variabel pensioen kunnen aanbieden. Je maakt dan gebruik van het shoprecht.

Let op!

Pensioenaanspraken vanuit de basisregeling vallen niet onder het shoprecht en kunnen niet overgedragen worden.

Hoogte van een variabele en stabiele pensioenuitkering

Bij een variabele pensioenuitkering staat de hoogte van het bedrag niet vast, deze kan jaarlijks hoger of lager uitvallen dan het bedrag van een stabiele pensioenuitkering. Bij een stabiele uitkering staat de hoogte van het bedrag in principe vast. In het reglement van bpfBOUW is bepaald dat een bepaalde financiële situatie kan leiden tot het achterwege laten van indexatie van je pensioen of in het uiterste geval tot een verlaging van je pensioen. Hierdoor wordt de hoogte van het bedrag van de stabiele uitkering alsnog aangepast. Laat je goed informeren over de financiële gevolgen shoprecht. Aan zowel een stabiele als een variabele pensioenuitkering zijn risico’s en gevolgen verbonden, laat je daarom vooraf goed informeren. Een financieel adviseur kan je daar wellicht bij helpen.

Wil je gebruik maken van je shoprecht?

Je dient je keuze voor een stabiel of variabel pensioen voor de ingang van je (vervroegde) ouderdomspensioen schriftelijk aan bpfBOUW door te geven. Maak je geen keuze, dan ontvang je jouw pensioen automatisch op basis van de stabiele pensioenuitkering. Lees meer over shoprecht.

nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling

Heb je een pensioengevend salaris boven € 137.800 (2024)? Dan bouw je over het deel boven € 137.800 geen pensioen op. Een nettopensioenregeling zorgt voor aanvullende pensioenopbouw boven dit bedrag. BpfBOUW biedt een dergelijke regeling niet aan.

deeltijdpensioen icoon

Deeltijdpensioen 

Je hoeft niet volledig te stoppen met werken als je met pensioen gaat. Je kunt ook deels stoppen en je inkomen aanvullen met een stuk van je ouderdomspensioen. Dit noemen wij deeltijdpensioen.  

Per kalenderjaar mag je één keer het percentage van je deeltijdpensioen verhogen. De minimale verhoging is 10%. Wil je volledig met pensioen? Dit kun je altijd aanvragen. Ook als je het percentage van je deeltijdpensioen dat jaar al hebt verhoogd.

Je hebt verschillende keuzes als je met (deeltijd)pensioen gaat

Zo kun je kiezen om eerst een hoger en daarna een lager pensioen te ontvangen. Of juist andersom. Een andere keuze die je hebt is het partnerpensioen verlagen en daarmee je ouderdomspensioen verhogen. 

De keuzes die je maakt wanneer je met deeltijdpensioen gaat, blijven gelden. Dus ook als je jouw deeltijdpensioen verhoogt of volledig met pensioen gaat. 

Met deeltijdpensioen gaan heeft mogelijk financiële gevolgen voor jou:
 

 • Je pensioenopbouw stopt voor het deel dat je met pensioen gaat (voor het overige deel is opbouw mogelijk tot 67 jaar).
 • Ben je arbeidsongeschikt en ontvang je een uitkering van UWV? Dan heeft  (deeltijd)pensioen mogelijk gevolgen voor je WIA- of WAO-uitkering. Neem hiervoor contact op met UWV.
 • Maak je gebruik van premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid? Dan eindigt het recht op premievrije pensioenopbouw voor het percentage dat je met deeltijdpensioen gaat. Dit geldt ook voor een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen van bpfBOUW. 

In Mijn Bouwpensioen zie je wat deeltijdpensioen voor jou betekent.

Je vraagt deeltijdpensioen hier ook aan. Bespreek het wel eerst met je werkgever. Je kunt voor vragen ook bij een van onze pensioenvoorlichters terecht.

Naast ouderdomspensioen bouw je partnerpensioen op. Je partner krijgt dit pensioen als je overlijdt.  Je kunt het partnerpensioen verlagen en daarmee je ouderdomspensioen verhogen. Lees hieronder verder.

pensioen omzetten icoon

Partnerpensioen omzetten 

Naast ouderdomspensioen bouw je bij bpfBOUW partnerpensioen op. Je partner krijgt dit pensioen als je overlijdt. Je kunt het partnerpensioen ook gebruiken om je ouderdomspensioen te verhogen. Bijvoorbeeld als je partner zelf een goed pensioen heeft. Je partner krijgt dan minder of geen partnerpensioen. Het omzetten van je partnerpensioen is alleen mogelijk voor het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd na 2006.

Kies je niet voor omzetting van het partnerpensioen? En heb je in de periode 2000 tot 2006 ouderdomspensioen opgebouwd? Dan wordt een deel hiervan gebruikt om het partnerpensioen te verhogen. Dit doen we omdat in de periode 2000 tot 2006 geen partnerpensioen kon worden opgebouwd.

Heb je geen partner? Dan hebben wij in de pensioenplanner in Mijn Bouwpensioen het ouderdomspensioen al verhoogd met het partnerpensioen.

Let op! Je kunt je keuze voor omzetting niet meer veranderen. Je partner moet akkoord gaan met je keuze via DigiD in Mijn Bouwpensioen. Lees meer over het verhogen van het ouderdomspensioen in het pensioenreglement.

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan op je 67ste, kun je er voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan dan op je 67ste. Dat betekent wel dat je ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Je moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan je vervroegde pensioen. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om te zien wanneer je AOW ingaat. Langer doorwerken zorgt ervoor dat je pensioen hoger is voor de rest van je leven. Je kunt tot maximaal je 67ste pensioen opbouwen. Na je 67ste bouw je geen pensioen meer op, ook al blijf je langer doorwerken. Je kunt je pensioendatum wel uitstellen. Dat kan tot maximaal je 70ste. Als je jouw pensioen uitstelt wordt je pensioen hoger, omdat het pensioen minder lang uitgekeerd hoeft te worden. Voor het uitstellen van je pensioen is het geen vereiste meer dat je een dienstbetrekking hebt na je 67ste. Daarom hoef je geen zogenaamde ‘doorwerkverklaring’ meer op te sturen.

Lees meer over het uitstellen van je pensioeningang in het pensioenreglement.

icon hoger of lager pensioen

Beginnen met een hoger of lager pensioen

Als je met pensioen gaat, ontvang je maandelijks hetzelfde bedrag. Soms kan het handig zijn om tijdelijk een hoger of lager bedrag te ontvangen. Het verhogen en verlagen van je pensioenuitkering is gebonden aan fiscale grenzen. Je kiest voor een hoger of lager pensioen op pensioendatum.

Let op!

Dit is een eenmalige keuze! Als je hier eenmaal voor gekozen hebt, kun je het niet meer ongedaan maken. Meer informatie over tijdelijk een hoger of lager pensioen is te vinden in het pensioenreglement. In Mijn Bouwpensioen zie je wat het voor je pensioen betekent als je jouw pensioenbedrag aanpast.

Hoe zeker is je pensioen?

Uitkeringszekerheid risico

Welke risico's zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf het moment dat je pensioenopbouw start tot je laatste pensioenbetaling kan wel 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die jouw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. BpfBOUW probeert voorbereid te zijn op de risico’s die jouw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Wij moeten dan meer geld hebben dan waar we eerder op rekenden.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld bpfBOUW ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente over een lange periode laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder. Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt bpfBOUW ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. 

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Bekijk onze financiële situatie of bekijk de maandelijkse beleidsdekkingsgraad op de homepage.

Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor je zal worden ingekocht omdat je in het verleden gedurende je dienstbetrekking(en) een of meer perioden hebt gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer je deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heb je alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor je is ingekocht en opgebouwd, heb je dus ook geen recht op dit deel van je toezegging. Als aan jou is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer je binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van je pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

waardevast pensioen icoon

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag in 2023 minder kopen dan in 2022. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert bpfBOUW je opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. We kunnen jouw pensioen verhogen als de financiële situatie van bpfBOUW goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen als volgt geïndexeerd:

JaarIndexatie*Stijging van de prijzen**Onze indexatie-ambitie***
202314,52%10%17,16%
20222,57%2,68%2,57%
20210,00%1,27%0,99%
20200,26%2,63%1,64%
20191,07%1,71%1,47%
20180,59%1,38%1,47%
20170,00%0,32%0,00%
20160,00%0,65%0,39%
20150,20%0,98%0,57%
20140,28%2,51%1,08%
20130,00%2,45%2,14%


* Verhogingen gelden per 1 januari van elk jaar behalve voor 2022. Pensioenen zijn per 1 januari en per 1 juli 2022 verhoogd. De totale verhoging in 2022 is 2,57% (vanaf 1 juli 2022).
** Deze cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS over de periode van januari tot en met december van het jaar ervoor.
*** Voor de verhoging van je pensioen kijken wij naar de periode van september tot september van het jaar ervoor. Dit is onze indexatie-ambitie.


Kunnen wij een jaar de pensioenen niet verhogen? Dan proberen wij dat later alsnog te doen. De gemiste verhoging over 2009 tot en met 2023 is maximaal 14,72%. 

Elk jaar kijken wij of we je pensioen kunnen verhogen of niet. De volgende regels zijn daarbij belangrijk:
 

 • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 104,2%? Dan verlagen wij mogelijk je pensioen. 
 • Is de beleidsdekkingsgraad 110% of lager? Dan verhogen wij je pensioen niet. 
 • Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%? Dan bekijken we of het mogelijk is om je pensioen gedeeltelijk te verhogen. 
 • Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan circa 140%? Dan kijken wij of het mogelijk is om je pensioen volledig te verhogen. Dan kijken wij ook of de gemiste indexatie alsnog (gedeeltelijk) kan worden gegeven.

De hoogte van de beleidsdekkingsgraden hierboven kan veranderen. Dit hangt bijvoorbeeld af van de hoogte van de inflatie.

tekort icoon

Als er een tekort is

Ondanks alle voorzorgen kan het gebeuren dat bpfBOUW toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Daarvoor is er een zogenoemd herstelplan opgesteld. In het herstelplan hebben we zorgvuldig afgewogen wat de beste oplossing is om uiterlijk eind 2026 de vereiste dekkingsgraad te bereiken. Belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal te verhogen (indexeren) met de stijging van de prijzen  gedurende deze periode. Het herstel kan sneller dan verwacht plaatsvinden, maar ook langzamer. In dat laatste geval kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het langer uitblijven van indexatie of in het uiterste geval een verlaging van de pensioenen. Wij hebben tot nu toe nog nooit de pensioenen hoeven verlagen. Lees meer over de financiële situatie van bpfBOUW.

Welke kosten maken wij?

kosten icoon

BpfBOUW maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Bijvoorbeeld kosten voor de administratie. Dit zijn kosten die we maken bij het uitbetalen van de pensioenen en het innen van de premies. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). We maken ook kosten bij het beheren van het vermogen. Beleggen van het vermogen kost geld. Zo betalen wij de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties. In het jaarverslag op onze site vind je een specificatie van de kosten die wij maken.

Wanneer moet je in actie komen?

waardeoverdracht icoon

Als je verandert van pensioenuitvoerder

Heb je in het verleden al gewerkt in een andere branche? Dan is de kans groot dat je al pensioen hebt opgebouwd bij een ander pensioenfonds. Je kunt er dan voor kiezen het pensioen dat je al hebt opgebouwd mee te nemen naar bpfBOUW. Dit heet waardeoverdracht. Wil je het pensioen dat je hebt opgebouwd bij een ander pensioenfonds over laten zetten? Je regelt dat via mijnwaardeoverdracht.nl

Op basis van de offerte beslis je of je jouw pensioen over laat zetten. Als je een partner hebt, moet je partner wel toestemming geven. Het voordeel van waardeoverdracht is dat je maar met één pensioenfonds te maken hebt. Bouw je geen pensioen meer op bij bpfBOUW, dan kun je jouw opgebouwde pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Je krijgt dan later geen pensioen en pensioenverhogingen meer van bpfBOUW. Je krijgt dan pensioen, maar van de pensioenuitvoerder waarnaar je jouw pensioen overdraagt. Je vraagt waardeoverdracht aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder.

Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van bpfBOUW en de andere pensioenuitvoerder voldoende is. Laat je vooraf goed informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van je huidige en van je nieuwe pensioenuitvoerder. Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft je pensioen staan bij bpfBOUW en wordt het vanaf je 67ste aan je uitbetaald. Je betaalt geen premie meer aan bpfBOUW en je gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van je nieuwe werkgever. Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je hier eenmaal voor gekozen hebt, kun je het niet meer ongedaan maken. 

arbeidsongeschiktheidspensioen icoon

Als je arbeidsongeschikt wordt

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heb je tot je AOW-leeftijd recht op gedeeltelijke voortzetting van je pensioenopbouw. Zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Ook kun je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Raak je arbeidsongeschikt, vraag dan altijd premievrije voortzetting aan bij bpfBOUW.

samenwonen icoon

Als je gaat samenwonen, als je gaat trouwen of als je een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap is voor je pensioenregeling hetzelfde. Wij krijgen dit automatisch door van je gemeente als je in Nederland woont. Als je in het buitenland woont, moet je het zelf aan ons doorgeven door een kopie van je huwelijksakte naar ons te sturen. Het is belangrijk om te weten dat als je ongehuwd samenwoont je partner niet automatisch recht op partnerpensioen heeft als je overlijdt. Om je partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Om je partner aan te melden, stuur je ons een kopie van dit samenlevingscontract. Trouwen, een geregistreerd partnerschap en het aanmelden van een partner hebben geen gevolgen voor je pensioenopbouw. Maar wel voor je pensioen als je ooit uit elkaar gaat. Lees meer over trouwen of samenwonen.

scheiden icoon

Als je het samenwonen beëindigt. Of als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigt

Woon je in het buitenland of woon je samen, dan weten wij het niet als je de relatie beëindigt. Het is belangrijk dat je ons daarover informeert. Woon je in Nederland en ga je scheiden of beëindig je je geregistreerd partnerschap, dan krijgen wij dat door van de gemeente waar je woont. Bij een echtscheiding of bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap heeft je ex-partner recht op een deel van je ouderdomspensioen. Het gaat dan om de helft van wat je hebt opgebouwd tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook heeft je ex-partner recht op een deel van je partnerpensioen, dit noemen we dan bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner krijgt na jeoverlijden het bijzonder partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot de officiële scheidingsdatum. Meld je scheiding binnen twee jaar bij ons. Dat doe je met het officiële formulier van de Rijksoverheid. Wij zorgen voor de verdeling van je ouderdomspensioen.

Let op!

Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Ongehuwd samenwonenden kunnen wel recht hebben op het partnerpensioen. Lees meer over wat het voor jouw pensioen betekent als je de relatie beëindigt.

verhuizen icoon

Als je verhuist naar het buitenland

Geef ons je nieuwe adres door. Ook als je in het buitenland verhuist. Wij krijgen dit namelijk niet door van de gemeente. Verhuis je vanuit het buitenland naar Nederland, schrijf je dan in bij je nieuwe gemeente en informeer bpfBOUW hierover. Verhuis je in Nederland dan hoef je niets te doen. Wij krijgen je adres dan automatisch door. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

werkloos icoon

Als je werkloos wordt

Als je werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je ouderdomspensioen en partnerpensioen in kaart brengt. Bekijk of je jouw pensioenopbouw door wilt laten lopen.

Soms zetten wij de opbouw van je ouderdomspensioen voor een aantal maanden voort. Je betaalt hiervoor geen premie. Daarom spreken we van premievrije pensioenopbouw. Je kunt de pensioenopbouw ook vrijwillig voortzetten. Dit betekent dat je zelf de premie blijft betalen. Omdat je geen werk hebt, moet je zelf ook het werkgeversdeel betalen. Lees meer over werkloosheid.

vraagteken icoon

Vragen?

Bekijk één keer per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl. Heb je vragen of maak je gebruik van de actie- en/of keuzemomenten, neem contact met ons op.